INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND LOYALTY AND CONSUMER PERCEPTION IN SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENTS

MARKA BAĞLILIĞI İLE SOSYAL MEDYA REKLAMLARINDAKİ TÜKETİCİ ALGI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND LOYALTY AND CONSUMER PERCEPTION IN SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENTS

 
Author : Ali Çevik  , Gökhan Dokuzoğlu  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1000-1013
DOI Number: :
Cite : Ali Çevik , Gökhan Dokuzoğlu, (2023). INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND LOYALTY AND CONSUMER PERCEPTION IN SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1000-1013. Doi: 10.35826/ijetsar.601.
    


Summary

This study aimed to examine the relationship between Brand loyalty of sports sciences faculty students and consumer perception in social media advertisements. While determining the research method, convenience sampling method was preferred. While the population of this research consisted of university students studying at the faculty of sports sciences, the sample group of the research consisted of the students of Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Sports Sciences. In the study, firstly, the demographic information form developed by the researcher, in the second part, the "Brand Loyalty Scale" developed by Karkar (2018), and in the last part, the "Consumer Perception Scale in Social Media Advertisements" developed by Akyol (2013) were used. In this study, kurtosis and skewness values were analysed to determine whether the data were normally distributed. The results were found to be between -1.5 and +1.5 and it was decided that the data were normally distributed. Frequency analysis, reliability coefficient calculations, Pearson correlation analysis and hierarchical regression analysis were performed. All these calculations were performed using SPSS 25.0 package programme. In the analysis, calculations were performed according to p<0.05 significance level. In our research, models were created to determine the effect of brand loyalty on the consumer perception relationship in social media advertisements. In the models created; The effects of the sub-dimensions of the brand loyalty scale and the sub-dimensions of the consumer perception scale in social media advertisements on each other were examined. As a result of the research; Brand loyalty had a significant and positive effect on consumer perceptions in social media advertisements.Keywords

Brand loyalty, social media advertisements, sports sciences, student.Abstract

Bu araştırmada, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin marka bağlılığı ile sosyal medya reklamlarındaki tüketici algı ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi belirlenirken kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu araştırmanın evrenini; spor bilimleri fakültesinde eğitim gören üniversite öğrencileri oluştururken, araştırmanın örneklem grubunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada ilk olarak araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgiler formu, ikinci kısımda Karkar (2018) tarafından geliştirilen “Marka Bağlılığı Ölçeği” son kısımda ise Akyol (2013) tarafından geliştirilen “Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmada verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Çıkan sonuçların -1.5 ile +1,5 arasında olduğu görülmüş ve verilerin normal dağılımdan geldiğine karar verilmiştir. Verilere ilişkin frekans analizi, güvenirlik katsayısı hesaplamaları, pearson korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Tüm bu hesaplamalar SPSS 25.0 paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Analizde, p<0.05 anlamlılık düzeyine göre hesaplamalar yapılmıştır. Araştırmamızda marka bağlılığın sosyal medya reklamlarındaki tüketici algı ilişkisi üzerinde etkisini belirlemek amacıyla modeller oluşturulmuştur. Oluşturulan modellerde; marka bağlılığı ölçeği alt boyutları ile sosyal medya reklamlarındaki tüketici algısı ölçeği alt boyutlarının birbirlerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda; marka bağlılığının sosyal medya reklamlarında ki tüketici algıları üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).Keywords

Marka bağlılığı, sosyal medya reklamları, spor bilimleri, öğrenci.