FAIR PLAY PERCEPTION IN EARLY ADOLESCENT SEDENTARY CHILDREN

ERKEN ERGENLİK DÖNEMİ SEDANTER ÇOCUKLARDA FAIR PLAY ALGISI

FAIR PLAY PERCEPTION IN EARLY ADOLESCENT SEDENTARY CHILDREN

 
Author : Aylin Özge Pekel  , Nagihan KIRIKOĞLU, Mehmet Cem SATMAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1242-1252
DOI Number: :
Cite : Aylin Özge Pekel , Nagihan KIRIKOĞLU, Mehmet Cem SATMAN, (2023). FAIR PLAY PERCEPTION IN EARLY ADOLESCENT SEDENTARY CHILDREN. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1242-1252. Doi: 10.35826/ijetsar.605.
    


Summary

Considering that life-long health behaviors are mostly acquired during adolescence, the participation of individuals in early adolescence in games and sports activities at schools should be increased. It is socially important to raise awareness about developing behaviors that are in line with the spirit of fair play and instilling these behaviors in children at the earliest possible age, in addition to ensuring active participation. Thus, the aim of this research is to determine the perceptions of sedentary children in early adolescence towards the concept of fair play through metaphors and drawings. This study was carried out within the scope of phenomenology, one of the qualitative research designs, in order to determine the perceptions about the concept of fair play. A total of 71 students in the early adolescence period between the ages of 11-14, studying at secondary education levels in the city center of Ankara, participated in the study on a voluntary basis in the fall semester of the 2022-2023 academic year, In order to obtain the data, a personal information form was applied to children in early adolescence and the children were asked “Fair play is like ......; because ......” and draw a picture reflecting their thoughts on the concept of Fair play. The data collection tool was applied by the researchers themselves. Through content analysis, similar expressions were brought together under appropriate categories and presented, and the drawings made were examined. With the evaluation of the data, 67 metaphors were collected in 4 different categories, since the 4 metaphors that the children produced in total 71 metaphors did not contain any meaning. While it was determined that the participants developed metaphors in the "respect element" and "cooperation element" categories related to the concept of fair play, these categories were followed by the "friendship element" and "justice element" categories.



Keywords

Fair play, early adolescence, metaphorical perception, qualitative research.



Abstract

Yaşam boyu süren sağlık davranışlarının büyük oranda ergenlik döneminde kazanıldığı göz önünde bulundurulduğunda erken ergenlik dönemindeki bireylerin okullarda oyun ve spor aktivitelerine katılımı arttırılmalıdır. Aktif katılımın sağlanmasının yanı sıra çocukların fair play ruhuna yakışır bir biçimde davranış geliştirmesi ve bu davranışların mümkün olan en erken yaşta kazandırılması yönünde farkındalığın oluşması toplumsal açıdan önemlidir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı erken ergenlik dönemindeki sedanter çocukların metaforlar ve çizimler aracılığıyla fair play kavramına yönelik algılarını belirlemektir. Bu çalışma fair play kavramına yönelik algıları belirlemek adına nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kapsamında yapılmıştır. Araştırmaya, 2022– 2023 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Ankara il merkezinde bulunan ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören 11-14 yaş aralığında erken ergenlik döneminde bulunan toplam 71 öğrenci gönüllülük esasına göre katılmıştır. Verilerin elde edilmesinde, erken ergenlik döneminde bulunan çocuklara kişisel bilgi formu uygulanmış ve çocuklardan “Fair play ...... gibidir; çünkü ......” cümlesini tamamlamaları ve Fair play kavramına ilişkin düşüncelerini yansıtan bir resim çizmeleri istenmiştir. Veri toplama aracı bizzat araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. İçerik analizi yoluyla birbirine benzer ifadeler uygun kategoriler altında bir araya getirilerek sunulmuş ayrıca yapılan çizimler incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesiyle çocukların toplam 71 metafor ürettikleri 4 metaforun anlam içermemesi ile geçerli olan 67 metafor 4 farklı kategoride toplanmıştır. Katılımcılar fair play kavramına ilişkin en çok “saygı unsuru” ve “yardımlaşma unsuru” kategorisinde metaforlar geliştirdikleri belirlenirken, bu kategorileri “arkadaşlık unsuru”, “adalet unsuru” kategorileri izlemiştir.



Keywords

Fair play, erken ergenlik, metaforik algı, nitel araştırma