INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COGNITIVE DEVELOPMENT EDUCATIONS ON CHILDREN'S MOTOR SKILLS

BİLİŞSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİNİN ÇOCUKLARIN MOTOR BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COGNITIVE DEVELOPMENT EDUCATIONS ON CHILDREN'S MOTOR SKILLS

 
Author : Emrah Yılmaz    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1086-1119
DOI Number: :
Cite : Emrah Yılmaz , (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF COGNITIVE DEVELOPMENT EDUCATIONS ON CHILDREN'S MOTOR SKILLS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1086-1119. Doi: 10.35826/ijetsar.608.
    


Summary

 The aim of this study is to examine the effect of cognitive development training given to children on their motor skills. The sample population of our study consists of a total of 42 children between the ages of 9-12 who participated in the swimming courses opened by the municipality in Corum province Our research, which was carried out with the pre-test posttest model with experimental - control group from quantitative research methods, included children who were newly enrolled in the courses and who had not received swimming training before and who did not have any health problems. Children were divided into experimental group (14 males-7 females) and control group (14 males-7 females). In addition to the course training, the trainings selected in accordance with the age group supporting cognitive development were applied to our experimental group for a total of 16 hours, 2 days a week for 8 weeks. Our control group, on the other hand, only participated in swimming educations. Tests used to measure flexibility, claw strength, coordination, agility, dynamic balance, visual reaction and auditory reaction skills were applied to our experimental and control groups before and after the training, and the data obtained were recorded. In the analysis of the study data, the dependent groups T-Test was used to compare the intra-group pre-test and post-test data, and the independent groups T-Test was used to compare the two groups with each other. According to the results obtained in the study, the demographic information of our groups was determined by the experimental group (Age 10.38 ± 1.16; Height 140.43 ± 9.95; Weight; 34.80 ± 6.89) and the control group (Age 10.10 ± 1.37 ; Height 135.10 ± 9.87; Weight: 33.53 ± 8.18). When we examined the pre-test and post-test data of our two groups, a significant difference was found in flexibility, right claw strength, left claw strength, dynamic balance, auditory reaction. In our data other than these data, it was seen that the educations for cognitive development caused more positive results in the experimental group than in the control group.Keywords

Cognitive development exercises, skills development in children, motor skillsAbstract

Bu çalışmanın amacı çocuklara uygulatılan bilişsel gelişim eğitimlerinin çocukların motor becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmamızın örnek evrenini Çorum ilinde bulunan ve belediye tarafından açılan yüzme kurslarında eğitime katılan 9-12 yaş aralığındaki toplam 42 çocuk oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden deney - kontrol gruplu ön test son test modeli ile gerçekleştirilen araştırmamıza kurslara yeni kayıt yaptıran ve daha önce yüzme eğitimi almamış, herhangi bir sağlık problemi bulunmayan çocuklar katılmıştır. Çocuklar deney grubu (14 erkek-7 kadın) ve kontrol grubu (14 Erkek-7 kadın) olarak ikiye ayrılmıştır. Deney grubumuza kurs antrenmanları yanı sıra bilişsel gelişimi destekleyici yaş grubuna uygun olarak seçilen eğitimler 8 hafta süresince haftada 2 gün toplam 16 saat uygulatıldı. Kontrol grubumuz ise sadece yüzme eğitimlerine katıldı. Deney ve kontrol gruplarımıza eğitimler öncesi ve sonrasında esneklik, pençe kuvveti, koordinasyon, çeviklik, dinamik denge, görsel reaksiyon ve işitsel reaksiyon becerilerini ölçmede kullanılan testler uygulatılarak elde edilen veriler kayıt altına alındı. Çalışma verilerinin analizinde grup içi ön test ve son test verilerinin karşılaştırılmasında bağımlı gruplar T-Testi, iki grubun birbiriyle karşılaştırılmasında ise bağımsız gruplar T-Testi kullanıldı. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre gruplarımızın demografik bilgilerinin deney grubu (Yaş 10,38 ± 1,16; Boy 140,43 ± 9,95; Kilo; 34,80 ± 6,89) kontrol grubu (Yaş 10,10 ± 1,37; Boy 135,10 ± 9,87; Kilo; 33,53 ± 8,18) olduğu görülmüştür. İki grubumuzun ön test ve son test verilerini incelediğimizde esneklik, sağ pençe kuvveti, sol pençe kuvveti dinamik denge, işitsel reaksiyonda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu verilerin dışında kalan verilerimizde ise bilişsel gelişim için yapılan eğitimlerin deney grubu yönünde kontrol grubuna göre daha olumlu sonuçlara sebep olduğu görülmüştür.Keywords

Bilişsel gelişim egzersizleri, çocuklarda beceri gelişimi, motor beceri