AN EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL SUPPORT

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL SUPPORT

 
Author : Muhammet MAVİBAŞ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1227-1241
DOI Number: :
Cite : Muhammet MAVİBAŞ , (2023). AN EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL SUPPORT. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1227-1241. Doi: 10.35826/ijetsar.610.
    


Summary

This study was conducted to determine physical education teachers' perception levels of organizational support and to evaluate them in terms of various variables. The population of the research consists of physical education teachers in Erzurum province, and the sample group consists of 391 physical education teachers, 273 of whom are male and 118 are female. "Personal Information Form" developed by the researcher was used to determine the demographic variables of the participants, and "Perceived Organizational Support Scale," which consists of 3 sub-dimensions and 28 items developed by Nayır (2013) and is a 5-point Likert-type scale, was used to determine physical education teachers' perceptions of organizational support. The data obtained were analyzed in a statistical program (SPSS 25). In the study, frequency analysis was used to determine the demographic characteristics of the participants, descriptive tests were used to determine the means of perceived organizational support levels and sub-dimensions, independent samples t-tests were used to compare perceived organizational support levels according to gender and administrative position, one-way ANOVA tests were used to compare perceived organizational support levels according to age, title, professional service years, and institutional service years, and Tukey Test was used to determine which group the differences originated from. In the study, it was found that male participants had higher perceived organizational support levels in the sub-dimensions of organizational rewards and job conditions (X=3,01±1,28) compared to female participants (X=2,57±1,29), and the perceived organizational support level was higher in the sub-dimension of organizational justice for those without administrative duties (X=3,16±1,29) compared to those with administrative duties (X=2,70±1,28).Keywords

Perceived Organizational Support, Physical Education and Sport, TeachersAbstract

Bu çalışma, beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel destek algı düzeylerinin tespit edilmesi ve çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Erzurum ilindeki Beden Eğitimi Öğretmenleri oluştururken, örneklem grubunu 273’ü erkek 118’i kadın olmak üzere toplam 391 Beden Eğitimi Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, katılımcıların demografik değişkenlerini belirlemek için araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”; beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel destek algılarını belirlemek için Nayır (2013) tarafından geliştirilen 3 alt ve boyut ve 28 maddeden oluşan, 5’li Likert tipi “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi istatistik programında (SPSS 25) yapılmıştır. Araştırmada, katılımcıların demografik özelliklerinin (kişisel bilgilerini) tespiti için frekans analizi, örgütsel destek algı düzeyleri ile alt boyutlara ilişkin ortalamaları belirlemek için tanımlayıcı test; cinsiyet, ve idari görev durumlarına göre örgütsel destek algı düzeylerini karşılaştırmak için bağımsız değişkenlerde T-Testi; yaş, unvan, mesleki hizmet sürelerine ve kurumsal hizmet sürelerine göre örgütsel destek algılarını karşılaştırmak için ise tek yönlü Anova Testi, farklılıkların hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Tukey Testi uygulanmıştır. Araştırmada, örgütsel ödüller ve iş koşulları alt boyutunda erkek katılımcıların (X=3,01±1,28) kadın katılımcılara (X=2,57±1,29) oranla daha yüksek olduğu; örgütsel adalet algısı alt boyutunda ise idari görevi olmayanların (X=3,16±1,29) idari görevi olanlara (X=2,70±1,28) oranla daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Algılanan Örgütsel Destek, Beden Eğitimi ve Spor, Öğretmenler