COMPARISON OF THE ATTITUDES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TOURISM EDUCATION AND UNDERGRADUATE STUDENTS IN SPORTS SCIENCE EDUCATION TOWARDS SPORTS TOURISM

TURİZM EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİ İLE SPOR BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SPOR TURİZMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THE ATTITUDES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TOURISM EDUCATION AND UNDERGRADUATE STUDENTS IN SPORTS SCIENCE EDUCATION TOWARDS SPORTS TOURISM

 
Author : Fatih Turgut  , Nurgül TEZCAN KARDAŞ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1120-1145
DOI Number: :
Cite : Fatih Turgut , Nurgül TEZCAN KARDAŞ, (2023). COMPARISON OF THE ATTITUDES OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN TOURISM EDUCATION AND UNDERGRADUATE STUDENTS IN SPORTS SCIENCE EDUCATION TOWARDS SPORTS TOURISM. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1120-1145. Doi: 10.35826/ijetsar.616.
    


Summary

The aim of this research is to compare the attitudes of tourism education undergraduate students who are likely to work in the sports and tourism sectors and sports science undergraduate students towards sports tourism. The research was conducted using the quantitative research method. Questionnaire technique was preferred as data collection method in the research. Research data were collected using the 'Scale of Attitude Towards Sport Tourism' developed by Tezcan and Sadık (2018). The research scale was applied face to face to the students in the fall semester of the 2018-2019 academic year. To research; 806 students in total participated voluntarily, 408 students studying tourism and 398 students studying sports sciences at a state university. The research data were analyzed using the statistical package program SPSS 22. Research data were analyzed using tests such as T-test and one-way ANOVA. Attitudes of undergraduate students studying tourism and undergraduate students studying sports sciences towards sports tourism; gender, branch, age, income level, class, etc. analyzed on the basis of the variables and a comparison was made over the department variable. When the attitudes of tourism education undergraduate students and sports science undergraduate students towards sports tourism are examined; It was observed that there were statistically significant differences in the variables of department, gender, sports branch, and income level. There was no significant difference in terms of age, class and sports tourism course variable. In the study, it was determined that undergraduate students studying sports sciences had higher attitudes towards sports tourism than undergraduate students receiving tourism education. Turkey has a very important sports tourism potential due to its geopolitical location, being surrounded by seas and having natural resources. In the research; for the development of tourism and sports, it is recommended that students be developed socially, mentally, physically and spiritually, and receive quality education in the field of sports tourism. For the development of sports tourism, sports tourism courses should be added especially for students studying tourism and sports sciences.Keywords

Sports tourism, education, student, attitudeAbstract

Bu araştırmanın amacı, spor ve turizm sektörlerinde çalışması muhtemel olan turizm eğitimi lisans öğrencileri ile spor bilimleri lisans öğrencilerinin spor turizmine ilişkin tutumlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırma nicel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Araştırma verileri Tezcan ve Sadık (2018) tarafından geliştirilen ‘Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği’ kullanılarak toplanmıştır. Araştırma ölçeği 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde öğrencilere yüz yüze uygulanmıştır. Araştırmaya; bir devlet üniversitesinde turizm eğitimi alan 408 öğrenci ve spor bilimleri eğitimi alan 398 öğrenci toplamda 806 öğrenci gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Araştırma verileri istatistik paket programı SPSS 22 kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma verileri T testi ve one-way ANOVA gibi testler kullanılarak analiz edilmiştir. Turizm eğitimi alan lisans öğrencileri ile spor bilimleri eğitimi alan lisans öğrencilerinin spor turizmine ilişkin tutumları; cinsiyet, branş, yaş, gelir düzeyi, sınıf vb. değişkenleri esas alınarak incelenmiş ve bölüm değişkeni üzerinden karşılaştırma yapılmıştır. Turizm eğitimi lisans öğrencileri ve spor bilimleri lisans öğrencilerinin spor turizmine ilişkin tutumları incelendiğinde; bölüm, cinsiyet, spor branşı, gelir düzeyi değişkenlerinde istatiksel olarak anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Yaş, sınıf ve spor turizmi dersi değişkeni açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Araştırmada spor bilimleri eğitimi alan lisans öğrencilerinin, turizm eğitimi alan lisans öğrencilerine göre spor turizmine ilişkin tutumlarının daha yüksek düzeyde olduğu sonucu belirlenmiştir. Türkiye, jeopolitik konumu, etrafının denizlerle çevrili olması ve doğal kaynaklara sahip olması sebebiyle çok önemli bir spor turizmi potansiyeline sahiptir. Araştırmada; turizm ve sporun gelişmesi için öğrencilerin sosyal, zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan gelişmiş olmaları, spor turizmi alanında kaliteli eğitim görmeleri önerilmektedir. Spor turizminin gelişmesi için özellikle turizm ve spor bilimleri eğitimi alan öğrencilere yönelik olarak spor turizmi derslerinin eklemesi yapılmalıdır.Keywords

Spor Turizmi, eğitim, öğrenci, tutum