THE MEDIATING ROLE OF MINDFULNESS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS' LONELINESS AND SOCIAL MEDIA ADDICTION LEVELS

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ARACI ROLÜ

THE MEDIATING ROLE OF MINDFULNESS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS' LONELINESS AND SOCIAL MEDIA ADDICTION LEVELS

 
Author : Betül Gökçen DOĞAN  , Hurizat Hande TURP  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1014-1039
DOI Number: :
Cite : Betül Gökçen DOĞAN , Hurizat Hande TURP, (2023). THE MEDIATING ROLE OF MINDFULNESS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS' LONELINESS AND SOCIAL MEDIA ADDICTION LEVELS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1014-1039. Doi: 10.35826/ijetsar.617.
    


Summary

It is thought that with the development and implementation of various programs, young minds will study, socialize, and develop more efficiently. This development will directly affect the development of the country. For this reason, it can be expressed as a need to investigate the concepts with which the loneliness variable is related. At this point, it is important to examine how the mindfulness levels of high school individuals play a role in the relationship between loneliness and social media addiction. For these reasons, it was aimed to examine the mediating role of mindfulness in the relationship between the loneliness and social media addiction levels of high school individuals. The sample of the study, which was designed in the relational survey model, consists of 1115 high school students in various provinces of Turkey. 838 of the students are women and 277 of them are men. Conscious Awareness Scale Adolescent Form, Social Media Addiction Scale for Adolescents and UCLA Loneliness Short Form were used as data collection tools in the study. Two significant findings were reached, and the findings were discussed by comparing them with the literature studies. The first of the findings is that the loneliness level of high school individuals is not a significant determinant according to gender. Secondly, it is the situation in which conscious awareness mediates the relationship between social media addiction and loneliness in high school individuals. In future studies, it is possible to work with individuals from different life stages. The status of individuals can be compared according to their life periods. In this way, loneliness can be better understood. It is thought that the results of this study can support psychological counselors working in schools in managing and directing students' loneliness in a healthy way.Keywords

Mindfulness, Loneliness, Social Media Addiction LevelAbstract

Çeşitli programların geliştirilmesi ve uygulanması ile genç beyinlerin daha verimli çalışacağı, sosyalleşeceği ve gelişeceği düşünülmektedir. Bu gelişme ülke kalkınmasını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle yalnızlık değişkeninin ilişkili olduğu kavramların araştırılması gereği olarak ifade edilebilir. Bu noktada lise bireylerinin bilinçli farkındalık düzeylerinin yalnızlık ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide nasıl bir rol oynadığının incelenmesi önemlidir. Bu nedenlerle liseli bireylerin yalnızlık ve sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın örneklemini Türkiye'nin çeşitli illerinde öğrenim gören 1115 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 838'i kadın, 277'si erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bilinçli Farkındalık Ölçeği Ergen Formu, Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Kısa Formu kullanılmıştır. İki önemli bulguya ulaşılmış ve bulgular literatür çalışmaları ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Bulgulardan ilki liseli bireylerin yalnızlık düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir belirleyici olmadığıdır. İkincisi, liseli bireylerde sosyal medya bağımlılığı ile yalnızlık arasındaki ilişkide bilinçli farkındalığın aracılık ettiği durumdur. Gelecekteki çalışmalarda farklı yaşam evrelerinden bireylerle çalışmak mümkündür. Bireylerin durumları yaşam dönemlerine göre karşılaştırılabilir. Bu sayede yalnızlık daha iyi anlaşılabilmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarının okullarda görev yapan psikolojik danışmanlara öğrencilerin yalnızlıklarını sağlıklı bir şekilde yönetme ve yönlendirme konusunda destek olabileceği düşünülmektedir.Keywords

Bilinçli Farkındalık, Yalnızlık, Sosyal Medya Bağımlılığı