MEASUREMENT AND EVALUATION PRACTICES IN DISTANCE EDUCATION PROCESS: TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ EXPERIENCES

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI: TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DENEYİMLERİ

MEASUREMENT AND EVALUATION PRACTICES IN DISTANCE EDUCATION PROCESS: TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ EXPERIENCES

 
Author : Melek KILIÇ  , Bircan Eyüp  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1170-1226
DOI Number: :
Cite : Melek KILIÇ , Bircan Eyüp, (2023). MEASUREMENT AND EVALUATION PRACTICES IN DISTANCE EDUCATION PROCESS: TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ EXPERIENCES . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1170-1226. Doi: 10.35826/ijetsar.618.
    


Summary

The first aim of this study is to determine the importance levels of Turkish language teachers about measurement and evaluation tools, methods and techniques and using them before and during the COVID-19 pandemic. The second aim of the study is to determine the opinions of Turkish language teachers about the measurement and evaluation practices they carried out with distance education during the COVID-19 pandemic. The research was designed according to the convergent parallel design of the mixed method. The quantitative study group of the research consists of 271 Turkish language teachers working in public secondary schools a province in the Black Sea Region of Turkey, and the qualitative study group consists of 16 Turkish language teachers in the same group. Personal Information Form, Questionnaire on Using and Caring Levels of Measurement Assessment Tools, Methods and Techniques and semi-structured interview form were used as data collection tools. Statistical analysis techniques, content and descriptive analysis techniques were used to analyse the data. The findings of the study showed that Turkish language teachers' importance levels about and using measurement and evaluation tools, methods and techniques decreased and partially changed during the COVID-19 pandemic compared to the pre-pandemic period. It was determined that most of the teachers could not realise the measurement and evaluation objectives in distance education and this situation was mostly caused by the system, process and student-teacher. They stated that students generally have negative attitudes due to these negative situations. It was determined that the teachers encountered the most problems in writing and speaking skills. Based on all these, when 21st century competencies, developments in technology and especially various measurement and evaluation opportunities offered by artificial intelligence are taken into account, it emerges that Turkish language teachers in Turkey are partially behind the times in measurement and evaluation.Keywords

Turkish language teachers, measurement evaluation, measurement and evaluation methods and techniques, COVID-19 pandemic, distance education.Abstract

Ölçme değerlendirme eğitim öğretim sürecinin en önemli unsurlarından biridir. COVID-19 salgın sürecinde eğitim alanında ani değişiklikler yaşanması ve uzaktan eğitime geçilmesi sürecin çıktılarını görebilmek adına ölçme değerlendirmenin önemini daha çok ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda bu çalışmanın ilk amacı Türkçe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme araç, yöntem ve tekniklerini önemseme ve COVID-19 salgın öncesi ile salgın sürecinde kullanma düzeylerini tespit etmektir. Çalışmanın ikinci amacı ise Türkçe öğretmenlerinin COVID-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim ile yürüttükleri ölçme değerlendirme uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma karma yöntemin yakınsayan paralel desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın nicel çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ilindeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ortaokullarında görev yapan 271 Türkçe öğretmeni, nitel çalışma grubunu ise aynı grup içerisinde yer alan gönüllü 16 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Ölçme Değerlendirme Araç, Yöntem ve Tekniklerini Kullanma ve Önemseme Düzeyleri Anketi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde istatiksel analiz tekniklerinden, içerik ve betimsel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araç, yöntem ve tekniklerini önemseme ve kullanma düzeylerinin COVID-19 salgın sürecinde salgın öncesine oranla azaldığı ve kısmen değiştiği görülmüştür. Öğretmenlerinin çoğunun uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme amaçlarını gerçekleştiremediği, bu durumun daha çok sistem, süreç ve öğrenci-öğretmenden kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Bu olumsuz durumlardan dolayı öğrencilerin de genellikle olumsuz tutumlara sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yaparken en çok sorunla yazma ve konuşma becerilerinde karşılaştıkları belirlenmiştir. Tüm bunlardan hareketle 21. yüzyıl yetkinlikleri, teknolojideki gelişmeler ve özellikle yapay zekânın sunduğu çeşitli ölçme değerlendirme olanakları dikkate alındığında Türkiye’de Türkçe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme konusunda kısmen de olsa dönemin gerisinde kaldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.Keywords

Türkçe öğretmenleri, ölçme, değerlendirme yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme, COVID-19 salgını, uzaktan eğitim.