A REVIEW OF THE LIFE SCIENCE CURRICULUM (2018) IN TERMS OF MEDIA LITERACY

HAYAT BİLGİSİ (2018) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ MEDYA OKURYAZARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

A REVIEW OF THE LIFE SCIENCE CURRICULUM (2018) IN TERMS OF MEDIA LITERACY

 
Author : CANSEV OKUTKAN  .  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1562-1575
DOI Number: :
Cite : CANSEV OKUTKAN ., (2023). A REVIEW OF THE LIFE SCIENCE CURRICULUM (2018) IN TERMS OF MEDIA LITERACY . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1562-1575. Doi: 10.35826/ijetsar.619.
    


Summary

The rapid development of technology in recent years has increased the impact of media on children. With the widespread use of digital technologies and social media, the effects of media on children’s development are increasing. From an early age, children who grow up in front of the screen, intertwined with the media, need to have knowledge about media literacy. It is significant for children to gain awareness of the unreal world offered by the media and to develop the right media usage habits. For this reason, as one of the important skills of the 21st century, it is essential to provide children with the skills related to media literacy. To meet this need, training programs should be organized accordingly, and existing programs should be reviewed. That is because educational programs should be aimed at raising the human model needed by the age. Based on this determination, in this study, the Life Science course program in the first three years of primary school was examined in relation to “media literacy”. Since Life science lesson is an axis course, it is considered to be a suitable course to gain knowledge, skills and habits related to media. In the study, a qualitative research design was preferred; document review was used as one of the data collection methods. In line with the purpose of the research, it was examined whether the life science course curriculum, which was updated in 2018, included media literacy. As a result, the Life Science Curriculum was not found sufficient in terms of media literacy, and suggestions were presented to improve the program in terms of media literacy.Keywords

Media literacy, Life Science curriculum, Program elementsAbstract

Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişim, medyanın çocuklar üzerindeki etkisini artırmaktadır. Dijital teknolojilerin ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile medyanın çocukların gelişimi üzerindeki etkileri artmaktadır. Erken yaşlardan itibaren ekran başında, medya ile iç içe büyüyen çocukların medya okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Çocukların medyanın sunduğu gerçek olmayan dünya ile ilgili farkındalık kazanmaları ve doğru medya kullanım alışkanlıkları geliştirilmeleri önemlidir. Bu nedenle de 21. yüzyılın önemli becerilerinden biri olarak medya okuryazarlığına ilişkin becerilerin çocuklara kazandırılması elzem bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanması için eğitim programlarının bu doğrultuda düzenlenmesi ve var olan programların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü eğitim programlarının, çağın ihtiyaç duyduğu insan modelini yetiştirmeye yönelik olması gereklidir. Bu tespitten yola çıkılarak bu çalışmada ilkokulun ilk üç yılında yer alan Hayat Bilgisi dersi programı “medya okuryazarlığı” açısından incelenmiştir. Hayat bilgisi dersinin; mihver ders olması nedeniyle medya ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlık kazandırmak için elverişli bir ders olduğu düşünülmektedir. Çalışmada nitel bir araştırma deseni tercih edilerek; veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır.2018 yılında güncellenen Hayat bilgisi dersi öğretim programının, araştırmanın amacı doğrultusunda, medya okuryazarlığına yer verme durumları tespit edilmiştir. Sonuç olarak incelenen Hayat Bilgisi Öğretim programı medya okuryazarlığı açısından yeterli bulunmamış ve programın medya okuryazarlığı açısından geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.Keywords

medya okuryazarlığı, hayat bilgisi öğretim programı, program öğeleri