PHYSICS EDUCATION RESEARCH OVER THE LAST TWO DECADES: A BIBLIOMETRİC ANALYSIS

SON 20 YILDA FİZİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

PHYSICS EDUCATION RESEARCH OVER THE LAST TWO DECADES: A BIBLIOMETRİC ANALYSIS

 
Author : Erol Süzük    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1576-1613
DOI Number: :
Cite : Erol Süzük , (2023). PHYSICS EDUCATION RESEARCH OVER THE LAST TWO DECADES: A BIBLIOMETRİC ANALYSIS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1576-1613. Doi: 10.35826/ijetsar.620.
    


Summary

Physics is a crucial subject for secondary school students' scientific literacy and future participation in STEM-related disciplines. It is essential for teaching physics and providing students with fundamental knowledge and skills. Physics education research (PER) aims to understand how students learn physics and improve physics instruction. PER is a multidisciplinary field that integrates perspectives from physics, education, philosophy, history of science, and cognitive psychology. PER in Turkey focuses on multiple facets of physics education, with recent studies examining how students learn advanced physics concepts. Bibliometric analysis is a research methodology that utilizes quantitative and mathematical data to scrutinize patterns within a specific scientific domain. It helps identify research gaps and emphasize areas for future research. Bibliometric analysis has been used to analyze publications in the field, identify research gaps, and emphasize areas for future research. This study aimed to understand the subjects of articles published in the Web of Science database over the past two decades by analyzing bibliometric data. This study analyzes physics education research globally and in Turkey, revealing that journal articles are the most prevalent document in the field. The study identifies 2020 as the year with the highest number of physics education publications worldwide, with Turkey making significant contributions in 2012 and 2014. However, there are differences between global and Turkish studies, with fewer references to Vygotskian perspective, physics identity, and NOS. In addition, it has been determined that important issues such as equality and gender inequality do not receive much attention in Turkish studies. Turkey's research community is second only to American researchers in terms of productivity, indicating an effective community of physic education researchers. The absence of equity focus in Turkish physics education studies could be due to structural problems like inadequate laboratory facilities and crowded classrooms. Researchers should focus on equity issues and address systemic problems to ensure equitable physics education for all students. International collaboration among researchers from diverse countries is recommended to enhance perspectives and stimulate innovative approaches in the field.Keywords

Physics education, bibliometric analysis, vosviewerAbstract

Fizik, ortaokul öğrencilerinin bilimsel okuryazarlığı ve STEM ile ilgili disiplinlere gelecekteki katılımları için çok önemli bir konudur. Fizik öğretmek ve öğrencilere temel bilgi ve becerileri kazandırmak için gereklidir. Fizik eğitimi araştırması (PER), öğrencilerin fiziği nasıl öğrendiklerini anlamayı ve fizik öğretimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. PER, fizik, eğitim, felsefe, bilim tarihi ve bilişsel psikolojiden bakış açılarını birleştiren çok disiplinli bir alandır. Türkiye'de PER, öğrencilerin ileri düzey fizik kavramlarını nasıl öğrendiklerini inceleyen son araştırmalarla fizik eğitiminin birçok yönüne odaklanmaktadır. Bibliyometrik analiz, belirli bir bilimsel alandaki kalıpları incelemek için nicel ve matematiksel verileri kullanan bir araştırma metodolojisidir. Araştırma boşluklarını belirlemeye ve gelecekteki araştırmalar için açık alanları vurgulamaya yardımcı olur. Bibliyometrik analiz, alandaki yayınları analiz etmek, araştırma boşluklarını belirlemek ve gelecekteki araştırma alanlarını vurgulamak için kullanılmıştır. Bu çalışma, son yirmi yılda Web of Science veritabanında yayınlanan makalelerin konularını bibliyometrik verileri analiz ederek incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma, 2020'yi dünya çapında son 20 yıl içerisinde en fazla fizik eğitimi yayınının olduğu yıl olarak ortaya çıkarmıştır. Türkiye’deki araştırmacılar ise en çok 2012 ve 2014'te önemli katkılar sağlamıştır. Ancak, Vygotskici bakış açısı, fizik kimliği ve bilimin doğası (NOS) konuları açısından Türkiye kaynaklı çalışmalar Dünya’ya göre daha azdır. Ayrıca eşitlik, cinsiyet eşitsizliği ve kimlik gibi önemli konuların Türkiye araştırmalarında fazla ilgi görmediği tespit edilmiştir. Ancak Türkiye'nin araştırma topluluğu verimlilik açısından Amerikalı araştırmacılardan sonra ikinci sıradadır ve bu da Türkiye’de etkili bir fizik eğitimi araştırmacıları topluluğuna işaret etmektedir. Türkiye’deki fizik eğitimi çalışmalarında özellikle eşitlik odağının olmaması, yetersiz laboratuvar olanakları ve kalabalık sınıflar gibi yapısal sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Araştırmacılar, tüm öğrenciler için eşitlikçi fizik eğitimi sağlamak için eşitlik konularına odaklanmalı ve sistemik sorunları ele almalıdır. Farklı ülkelerden araştırmacılar arasındaki uluslararası işbirliği, alandaki bakış açılarını geliştirmek ve yenilikçi yaklaşımları teşvik etmek için tavsiye edilebilir.Keywords

Fizik eğitimi, bibliyometrik analiz, vosviewer