THE IMPACT OF TECHNOLOGY-MEDIATED APPLICATIONS ON MATHEMATICS ACHIEVEMENT: A META-ANALYTICAL REVIEW

TEKNOLOJİ TABANLI UYGULAMALARIN MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

THE IMPACT OF TECHNOLOGY-MEDIATED APPLICATIONS ON MATHEMATICS ACHIEVEMENT: A META-ANALYTICAL REVIEW

 
Author : Zehra Taşpınar Şener    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1977-2010
DOI Number: :
Cite : Zehra Taşpınar Şener , (2023). THE IMPACT OF TECHNOLOGY-MEDIATED APPLICATIONS ON MATHEMATICS ACHIEVEMENT: A META-ANALYTICAL REVIEW. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1977-2010. Doi: 10.35826/ijetsar.624.
    


Summary

This meta-analytic review aims to explore the impact of technology use on academic achievement in mathematics courses. In this regard, the studies published between February 2019-2023 were examined with the search on Web of Science (WoS) and Scopus databases, and a total of 14 studies with the specified criteria were included in the meta-analysis. A total of 22 effect sizes covering 1065 sample numbers were obtained. Considering the results of the meta-analysis conducted with the random effects model, the overall effect of technology on academic achievement was found to be at a moderate level (EF=0.605). Of all the studies included in the meta-analysis, only one study had a negative effect size, while the others had a positive value. The study with a negative value was based on instructing the students in the control group through learning by doing without technology. The analysis results of the mixed effects model revealed no significant difference across the effect sizes in terms of the implementation time and grade level. The effect of technology on academic achievement in mathematics courses significantly differed across sample size. Accordingly, the effect value grows as the number of samples increases. This study evaluated qualified studies including technology-enhanced applications in a general framework. There is a need for many studies that reveal the effect of technology in terms of various dimensions and factors after the pandemic.Keywords

Mathematics achievement; teaching of mathematics; meta-analysisAbstract

Bu meta analiz çalışmasında, teknoloji kullanımının matematik dersi akademik başarısına etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Web of Science ve Scopus veri tabanlarından yapılan tarama sonucunda, 2019-2023 Şubat ayı aralığında yayınlanan çalışmalar incelenmiş, belirlenen kriterlere sahip toplam 14 çalışma meta analize dahil edilmiştir. Toplam 1065 örneklem sayısını bulan 22 etki büyüklüğü elde edilmiştir. Meta analiz, rastgele etkiler modeline göre yapılmış ve teknolojinin matematik başarısına genel etkisinin orta düzeyde (EB=0,605) olduğu belirlenmiştir. Meta analize dahil edilen çalışmalar içerisinden yalnızca bir çalışmanın etki büyüklüğü negatif değer almış, diğer tüm çalışmalar ise pozitif değere sahiptir. Negatif değer alan çalışmanın kontrol grubunda, geleneksel metot yerine teknolojisiz yaparak yaşayarak öğrenme ile eğitim yapıldığı görülmüştür. Karma etkiler modeli kullanılarak yapılan moderatör analizleri sonucunda, uygulama süresi ve sınıf düzeyine göre etki büyüklüklerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Örneklem büyüklüğüne göre ise teknolojinin matematik dersi akademik başarıya etkisi anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir. Buna göre örneklem sayısı büyüdükçe etki değerinin büyüdüğü tespit edilmiştir. Bu araştırmada, teknoloji tabanlı uygulamaları içeren nitelikli çalışmaların genel bir çerçevede değerlendirilmesi sağlanmıştır. Pandemi sonrası teknolojinin farklı boyutlar ve faktörler açısından etkisinin ortaya konduğu birçok çalışmaya ihtiyaç olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.Keywords

Matematik başarısı, matematik öğretimi, meta-analiz