E-SPORTS ATTITUDE SCALE: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

E-SPOR TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

E-SPORTS ATTITUDE SCALE: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

 
Author : Buğra Çağatay SAVAŞ  , Murat TURAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1524-1561
DOI Number: :
Cite : Buğra Çağatay SAVAŞ , Murat TURAN, (2023). E-SPORTS ATTITUDE SCALE: A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1524-1561. Doi: 10.35826/ijetsar.629.
    


Summary

This study aims to develop a valid and reliable scale that will measure the e-sports attitudes of university students. An item pool was created from semi-structured two-week interviews with the participant students to determine their knowledge, feelings, and behaviors about e-sports. Content validity was examined in the preparation of the item pool. E-sports Attitude Scale was applied to two different research groups. There were 403 students in the first group, and as a result of the Explanatory Factor Analysis applied, it was determined that the scale had a three-dimensional structure and consisted of a total of 18 items, 3 of which were reversed. The variance explained by the scale was 67.85%, and the Cronbach Alpha value was .92. The scale consists of Cognitive (6 items) (Cronbach Alpha value .93), Affective (6 items) (Cronbach Alpha value .88) and Behavioral (6 items) (Cronbach Alpha value .88) sub-dimensions. There were 366 students in the second group, and Confirmatory Factor Analysis was performed on the data obtained from this group. As a result of CFA, it was found that the fit indexes of the structure of the scale had acceptable values (X2/sd=2.758, RMSEA: .06, GFI: .090, AGFI: .087, IFI: .094, NFI: .092, CFI: .094, SRMR). : .04, PNFI: .79 and PGFI: .70). Then, item (item load values between .63 and .94) and reliability analyses of the scale were performed, and it was determined that they were at a sufficient level (Cronbach Alpha values were between .88 and .93). In conclusion; It has been determined that the E-sports Attitude Scale is a valid and reliable measurement tool that can be used to measure the e-sports attitudes of university students.Keywords

E-sports, Attitude, Scale, Validity, Reliability.Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin e-spor tutumlarının ölçülmesini sağlayacak geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Katılımcı öğrencilerle, e-spor konusundaki bilgi, duygu ve davranışlarını tespit etmek üzere, iki hafta süren yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzunun hazırlanmasında kapsam geçerliği incelenmiştir. E-spor Tutum Ölçeği, iki ayrı araştırma grubuna uygulanmıştır. Birinci grupta 403 öğrenci yer almış ve uygulanan Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda ölçeğin, üç boyutlu bir yapıda olduğu, 3 maddesi tersine çevrilmiş olmak üzere toplam 18 maddeden meydana geldiği tespit edilmiştir. Ölçeğin, açıkladığı varyans %67,85, Cronbach Alpha değeri ,92 olarak bulunmuştur. Ölçek, Bilişsel (6 madde) (Cronbach Alpha değeri ,93), Duyuşsal (6 madde) (Cronbach Alpha değeri ,88) ve Davranışsal (6 madde) (Cronbach Alpha değeri ,88) alt boyutlarından oluşmaktadır. İkinci grupta 366 öğrenci yer almış ve bu gruptan elde edilen veriler Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. DFA sonucunda ölçeğin yapısına ait uyum indekslerinin kabul edilebilir değerlere sahip olduğu (X2/sd=2,758, RMSEA: ,06, GFI: ,090, AGFI: ,087, IFI: ,094, NFI: ,092, CFI: ,094, SRMR: ,04, PNFI: ,79 ve PGFI: ,70) görülmüştür. Daha sonra ölçeğin madde (maddelerin yük değerlerinin ,63 ile ,94 arasında olduğu) ve güvenirlik analizleri yapılmış ve yeterli düzeyde (Cronbach Alpha değerlerinin ,88 ile ,93 arasında) oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak; E-spor Tutum Ölçeğinin, üniversite öğrencilerinin E-spor tutumlarını ölçmede geçerli ve güvenilir olarak kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.Keywords

E-spor, Tutum, Ölçek, Geçerlik, Güvenirlik.