PHONE USE IN LEISURE TIME IN UNIVERSITY STUDENTS THE RELATIONSHIP BETWEEN NOMOPHOBIA AND DIGITAL GAME ADDICTION

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SERBEST ZAMANDA TELEFON KULLANIMI NOMOFOBİ VE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİ

PHONE USE IN LEISURE TIME IN UNIVERSITY STUDENTS THE RELATIONSHIP BETWEEN NOMOPHOBIA AND DIGITAL GAME ADDICTION

 
Author : Nazlı Deniz Öz  , Murat Erdoğdu  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1874-1890
DOI Number: :
Cite : Nazlı Deniz Öz , Murat Erdoğdu, (2023). PHONE USE IN LEISURE TIME IN UNIVERSITY STUDENTS THE RELATIONSHIP BETWEEN NOMOPHOBIA AND DIGITAL GAME ADDICTION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1874-1890. Doi: 10.35826/ijetsar.635.
    


Summary

The aim of this study is to examine the relationship between digital game addiction, which is considered by many institutions as one of the biggest dangers of the future, and nomophobia, which is considered as mobile phone deprivation, on Generation Z. For this purpose, 445 (N female: 173, N male: 242) students studying in various faculties, selected by convenience sampling method in the 2022-2023 academic year, participated in the study on a voluntary basis. The "Digital Game Addiction Scale" developed by Hazar and Hazar (2019) and the "Nomophobia Scale" adapted into Turkish by Yildirim et al. were used in the study. The assumptions of the study were examined and it was determined that the data were normally distributed. Thus, independent samples t test was used for pairwise comparisons, and one-way anova test was used for comparisons of three or more group. The chi-square test was used to examine the levels of digital game addiction according to the variables, and Pearson correlation test was used to reveal the relationship between digital game addiction and nomophobia levels. As a result of the study, significance was found according to the variables of gender, age and grade. It was determined that the levels of nomophobia were higher in female participants, and the levels of nomophobia and digital game addiction increased as the age and grade decreased. In addition, a moderate positive relationship was found between digital game addiction and nomophobic behavior. Generational habits continue to change depending on technological developments. It is supported by this study and other studies that smartphone use and digital game addiction levels in Generation Z are above the medium level. Therefore, it is necessary to evaluate the process effectively, to take measures by authorized actors and to raise awareness at educational levels.Keywords

Digital game, Nomophobia, Addiction, Recreation.Abstract

Bu çalışmanın amacı birçok kurum tarafından geleceğin en büyük tehlikelerinden biri olarak değerlendirilen dijital oyun bağımlılığı ile mobil telefon yoksunluğu olarak değerlendirilen nomofobi arasındaki ilişkinin Z kuşağı üzerinde incelenmesidir. Bu amaçla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen, çeşitli fakültelerde eğitim gören 445 (Nkadın:173, Nerkek:242) öğrenci gönüllülük esasıyla çalışmaya katılmışlardır. Çalışmada Hazar ve Hazar (2019) tarafından geliştirilen “Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ve Yıldırım ve arkadaşları tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Nomofobi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın varsayımları incelenmiş, verilerin normal dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu sebeple ikili karşılaştırmalar için bağımsız örneklemler t testi, üç ve daha fazla grup karşılaştırmalarında tek yönlü anova testi kullanılmıştır. Dijital oyun bağımlılığına ilişkin düzeylerin değişkenlere göre incelenmesi amacıyla ki kare testi, dijital oyun bağımlılığı ve nomofobi düzeylerindeki ilişkinin ortaya konması için pearson correlation testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre anlamlılıklar saptanmış, nomofobi düzeylerinin kadın katılımcılarda daha yüksek olduğu, yaş ve sınıf düştükçe nomofobi ve dijital oyun bağımlılığı düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Ayrıca dijital oyun bağımlılığı ile nomofobik davranış gösterme arasında orta düzeyde pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. Nesil alışkanlıklarının teknolojik gelişimlere bağlı değişim göstermeye devam etmektedir. Z kuşağı olarak adlandırılan nesilde akıllı telefon kullanımı ve dijital oyun bağımlılık düzeylerinin orta üstü düzeyde olduğu araştırmalarca ve bu çalışma ile desteklenmedir. Dolayısıyla sürecin etkin değerlendirilmesi, yetkili aktörlerce önlemler alınması ve eğitim düzeylerinde bilinçlendirme çalışmalarının gerekliliği ön plana çıkmaktadır.Keywords

Dijital oyun, Nomofobi, Bağımlılık, Rekreasyon