THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL ATTACHMENTS OF FOOTBALL FANS, LEVELS OF FANATICISM AND PERCEPTIONS OF CLUB IMAGE

FUTBOL TARAFTARLARININ DUYGUSAL BAĞLILIKLARI, FANATİKLİK DÜZEYLERİ VE KULÜP İMAJ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL ATTACHMENTS OF FOOTBALL FANS, LEVELS OF FANATICISM AND PERCEPTIONS OF CLUB IMAGE

 
Author : Yılmaz Aksoy  , Hacı Ali ÇAKICI  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2823-2834
DOI Number: :
Cite : Yılmaz Aksoy , Hacı Ali ÇAKICI, (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL ATTACHMENTS OF FOOTBALL FANS, LEVELS OF FANATICISM AND PERCEPTIONS OF CLUB IMAGE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2823-2834. Doi: 10.35826/ijetsar.639.
    


Summary

The aim of this study is to examine the relationship between fanaticism levels, emotional attachments, and perceptions of club image among Samsunspor fans. A descriptive survey model was employed in the study. The population of the research consists of fans located in Turkey. The sample of the study consists of 219 fans supporting Samsunspor, selected through a random sampling method. Personal information form, football fan fanaticism scale, emotional attachment to the sports team scale, and club image scale were used as data collection tools. For binary comparisons of variables, Student's t-test was utilized, while for multiple comparisons, one-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's multiple comparison tests were employed. Additionally, the relationships between fanaticism levels, emotional attachments, and scores on the club image perception scale were examined using Pearson correlation coefficient. In terms of variables related to education level and purchasing team-related products, significant differences were found in all sub-dimensions and total scores of the scales used in the study. On the other hand, gender, age, marital status, occupation, match-watching location, and season ticket ownership variables were seen to have significant differences in terms of tendencies towards violence and corporate belonging sub-dimensions, as well as total scores on the football fan fanaticism scale. Furthermore, there was no significant difference between fans' levels of fanaticism and their emotional attachments and perceptions of club image. However, a significant positive relationship was found between fans' emotional attachments and perceptions of club image. In the research, fans were found to have a moderate level of fanaticism. Additionally, a significant positive relationship was observed between fans' emotional attachments to their teams and their perceptions of the club image. High levels of fan fanaticism can sometimes tarnish the club's image. In this regard, it is recommended that fans display behaviors that support the club's image. Furthermore, the positive relationship between emotional attachment and club image can be interpreted as an expected outcome.Keywords

Fan, fanaticism, emotional attachment, club imageAbstract

Bu araştırmanın amacı Samsunspor taraftarlarının fanatiklik düzeyleri, duygusal bağlılıkları ve kulüp imajı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini, Türkiye’de bulunan taraftarlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Samsunsporu destekleyen taraftarlar arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 219 taraftar oluşturmaktadır. Kişisel bilgi formu, futbol taraftarı fanatiklik ölçeği, spor takımına duygusal bağlılık ölçeği ve kulüp imajı ölçeği veri toplama araçları olarak kullanıldı. Araştırmanın değişkenleri açısından ikili kıyaslamalar Student- t testi, çoklu karşılaştırmalar ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri ile analiz edildi. Ayrıca, Pearson korelasyon katsayısı ile fanatiklik düzeyleri, duygusal bağlılıkları ve kulüp imajı algısı ölçeği puanları arasındaki ilişkiler incelendi. Araştırmada, eğitim durumu ve tuttuğu takıma dair ürün alma değişkenleri açısından incelendiğinde, çalışmada kullanılan ölçeklerin tüm alt boyutlar ve toplam puanlarında anlamlı farklılık bulunurken; cinsiyet, yaş, medeni durum, meslek, maç seyretme yeri ve kombine bilet alma durumu değişkenleri ise şiddete yönelik düşünce ve eylem eğilimi ve kurumsal aidiyet alt boyutları ile futbol taraftarı fanatiklik ölçeği toplam puanında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Ayrıca, taraftarların fanatiklik düzeyleri ile duygusal bağlılıkları ve kulüp imaj algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ancak taraftarların duygusal bağlılıkları ile kulüp imajları arasında anlamlı düzeyde pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada taraftarların fanatiklik düzeyleri normal seviyede olduğu görülmektedir. Bunun yanında taraftarların takımlarına duygusal bağlılıkları ile kulüp imajları arasında anlamlı düzeyde pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Taraftarların fanatiklik seviyelerinin yüksek olması, çoğu zaman kulüp imajını zedeleyebilmektedir. Bu hususta taraftarların kulüp imajına destek verecek davranışlar sergilemesi önerilebilir. Bunun yanında duygusal bağlılığın kulüp imajıyla olan pozitif ilişki beklenen bir sonuç olarak yorumlanabilir.Keywords

Taraftar, fanatiklik, duygusal bağlılık, kulüp imajı