HEALTH LITERACY OF WOMEN ATTENDING A MUNICIPALITY'S SPORTS CENTER

BİR BELEDİYENİN SPOR MERKEZİNE DEVAM EDEN KADINLARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

HEALTH LITERACY OF WOMEN ATTENDING A MUNICIPALITY'S SPORTS CENTER

 
Author : Sinemis Çetin Dağlı    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1966-1976
DOI Number: :
Cite : Sinemis Çetin Dağlı , (2023). HEALTH LITERACY OF WOMEN ATTENDING A MUNICIPALITY'S SPORTS CENTER. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1966-1976. Doi: 10.35826/ijetsar.643.
    


Summary

The aim of this study is; to measure the health literacy level of women who come to a municipality's sports center and to increase health education and health literacy. This study was conducted with 26 women. In the study, a questionnaire with 12 questions about socio-demographic characteristics prepared by the researcher was applied by face-to-face interview technique. Turkish Health Literacy Scale-32 and health literacy scenario scale were also applied to the participants. Afterwards, 30 minutes of health-related training was given. 15 days after the training, Turkish Health Literacy Scale-32 and Health literacy scenario scale were repeated. The mean age of women is 31.53±6.43. 50% of women are single and 50% are married. Considering their educational status, 12 people (46.2%) are high school graduates, 12 people (46.2%) are university graduates, and 2 people (7.6%) are primary school graduates. When asked about social security, 15 (57.7%) of them stated that they had SGK and 5 (19.2%) of them stated that they had a green card. 6 (23.1%) of them do not have social security. The participants' Turkish Health Literacy Scale-32 pre-test total score mean was 39.46±7.84. Turkish Health Literacy Scale-32 general index score of those with social security SGK is significantly. We comparise Turkish Health Literacy Scale-32 scores before and after the training. Education did not change the scores of accessing and using information in treatment and service. However, the scores of understanding information and evaluating information increased significantly in post-training treatment and service. After the training, the score of accessing information increased significantly in the prevention of diseases and in the improvement of health. There was no significant change in other scores. Education significantly increased the Turkish Health Literacy Scale-32 total score. When the participants' pre- and post-training health literacy scenario scale scores are comparising education did not change knowledge, evaluation of knowledge, use of knowledge and total score. Access to health-related information and understanding information scores increased significantly after the training. In conclusion; This study showed that women's health literacy is low in our region and this can be increased with health education.Keywords

Health literacy, woman, health trainingAbstract

Bu çalışmanın amacı; bir belediyenin spor merkezine gelen kadınların sağlık okuryazarlık düzeyini ölçmek, sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığını artırmaktır. Bu araştırma 26 kadın ile yapılmıştır. Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan sosyo-demografik özelliklere ilişkin 12 sorudan oluşan anket yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Ayrıca katılımcılara Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 ve sağlık okuryazarlığı senaryo ölçeği uygulanmıştır. Ardından 30 dakikalık sağlıkla ilgili eğitim verildi. Eğitimden 15 gün sonra Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 ve Sağlık Okuryazarlığı Senaryo Ölçeği tekrarlanmıştır. Kadınların ortalama yaşı 31,53±6,43'tür. Kadınların %50'si bekar, %50'si evli. Eğitim durumlarına bakıldığında 12 kişi (%46,2) lise mezunu, 12 kişi (%46,2) üniversite mezunu ve 2 kişi (%7,6) ilkokul mezunudur. Sosyal güvencesi sorulduğunda 15'i (%57,7) SGK'sı olduğunu, 5'i (%19,2) yeşil kart sahibi olduğunu belirtmiştir. 6'sının (%23,1) sosyal güvencesi yoktur. Katılımcıların Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 ön test toplam puan ortalaması 39.46±7.84'tür. SGK sosyal güvencesi olanların Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 genel indeks puanı anlamlıdır. Eğitim öncesi ve sonrası Türk Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 puanlarını karşılaştırıyoruz. Eğitim, tedavi ve hizmette bilgiye ulaşma ve kullanma puanlarını değiştirmedi. Ancak, bilgiyi anlama ve bilgiyi değerlendirme puanları, eğitim sonrası tedavi ve hizmette önemli ölçüde artmıştır. Eğitim sonrası, hastalıkların önlenmesinde ve sağlığın iyileştirilmesinde bilgiye erişim puanı önemli ölçüde arttı. Diğer puanlarda önemli bir değişiklik olmamıştır. Eğitim, Türk Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 toplam puanını önemli ölçüde artırmıştır. Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası sağlık okuryazarlığı senaryo ölçeği puanları karşılaştırıldığında eğitimin bilgi, bilginin değerlendirilmesi, bilgi kullanımı ve toplam puanını değiştirmediği görülmüştür. Sağlıkla ilgili bilgilere erişim ve bilgileri anlama puanları eğitimden sonra önemli ölçüde arttı. Sonuç olarak; Bu çalışma bölgemizde kadınların sağlık okuryazarlığının düşük olduğunu ve bunun sağlık eğitimi ile artırılabileceğini göstermiştir.Keywords

Sağlık okuryazarlığı, kadın, sağlık eğitimi