A STUDY ON THE VIEWS OF ADMINISTRATORS, TEACHERS AND STUDENTS REGARDING THE RESTRUCTURING OF THE MUSEUMS OF EDUCATION HISTORY

EĞİTİM TARİHİ MÜZEEĞİTİM TARİHİ MÜZELERİNİN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİLERİNİN YAPILANDIRILMASINDA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİN GÖRÜŞLERİ

A STUDY ON THE VIEWS OF ADMINISTRATORS, TEACHERS AND STUDENTS REGARDING THE RESTRUCTURING OF THE MUSEUMS OF EDUCATION HISTORY

 
Author : Besime Arzu Güngör Akıncı  , Abdurrahman TÜLÜCE  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1466-1523
DOI Number: :
Cite : Besime Arzu Güngör Akıncı , Abdurrahman TÜLÜCE, (2023). A STUDY ON THE VIEWS OF ADMINISTRATORS, TEACHERS AND STUDENTS REGARDING THE RESTRUCTURING OF THE MUSEUMS OF EDUCATION HISTORY. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1466-1523. Doi: 10.35826/ijetsar.644.
    


Summary

In this study, the views of students, teachers and administrators were taken into consideration in order to emphasize how museums on the history of education can be structured and their importance. Careful preservation of past values and the transfer of these values to future generations are of great importance in terms of ensuring social and cultural continuity. Through education, it may be possible to preserve cultural heritage with all its richness and values and transfer it to future generations. Educational History Museums have a very important role in the transfer of social culture from one generation to the next in our country as in the whole world. It may be possible for school museums to concretize abstract concepts with visual and auditory stimuli and contribute to the learning process of students. Within the scope of this study, the opinions of students, teachers and administrators were consulted in order to create educational history museums and to reveal their contribution to educational activities. A semi-structured interview form was applied as a data collection tool and the collected data were analyzed by dividing them into themes. The data were analyzed using the content analysis method with the help of NVivo 11, a qualitative data analysis software. At the end of the study, the opinions of the students, teachers and administrators participating in the research were put forward on the contribution of educational history museums to educational activities, their purpose, importance and the elements recommended to be included in the educational history museum.Keywords

Museum, education, history of education, school museumAbstract

Bu çalışmada, okul bünyesinde öğrenci, öğretmen ve idarecilerin görüşlerine yer verilerek eğitim tarihi müzelerinin nasıl yapılandırılabileceği ve önemi üzerinde durulmuştur. Geçmiş değerlerin özenle korunması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması toplumsal ve kültürel devamlılığın sağlanabilmesi açısından büyük önem taşır. Eğitim aracılığıyla kültürel mirası, bütün zenginliği ve değerleriyle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak mümkün olabilir. Eğitim Tarih Müzeleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal kültürün bir kuşaktan ötekine aktarılmasında çok önemli bir role sahiptir. Okul müzelerinin görsel ve işitsel uyaranlarla soyut kavramları somutlaştırması ve öğrencilerin öğrenme sürecine katkılar sunması mümkün olabilir. Bu çalışma kapsamında eğitim tarihi müzelerinin oluşturulması ve eğitim faaliyetlerine katkısının ortaya konulabilmesi adına öğrenci, öğretmen ve idarecilerin görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve toplanan veriler temalara ayrılarak analiz edilmiştir. Nitel veri analizi yazılımı olan NVivo 11 yardımıyla içerik analizi yöntemi kullanılarak verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonunda, araştırmaya katılan öğrenci, öğretmen ve idarecilerin görüşleriyle eğitim tarihi müzelerinin eğitim faaliyetlerine katkısı, amacı, önemi ve eğitim tarihi müzesinde bulunması önerilen öğeler üzerine görüşler ortaya konulmuştur.Keywords

Müze, eğitim, eğitim tarihi, okul müzesi