THE EFFECTS OF TOXIC LEADERSHIP ON TEACHERS AND SCHOOLS

TOKSİK LİDERLİĞİN ÖĞRETMENLERE ve OKULLARA YANSIMALARI

THE EFFECTS OF TOXIC LEADERSHIP ON TEACHERS AND SCHOOLS

 
Author : Seval KOÇAK  , Gökhan Demirhan  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1907-1948
DOI Number: :
Cite : Seval KOÇAK , Gökhan Demirhan, (2023). THE EFFECTS OF TOXIC LEADERSHIP ON TEACHERS AND SCHOOLS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1907-1948. Doi: 10.35826/ijetsar.648.
    


Summary

The purpose of this research is to describe which behaviors of school administrators are perceived by teachers as "toxic leadership" behaviors; to reveal the negative reflections of these behaviors on schools. The research was carried out on the basis of the five-dimensional structure of Schmidt's (2008) definition of toxic leadership (unpredictability, authoritarian leadership, narcissism, abusive supervision, self promotion). This study was designed with the phenomenological approach, which is one of the qualitative research methods. In this context, the negative memories of 71 different teachers with their school leaders were collected, and the data were analyzed by content analysis. The findings showed that toxic leadership behaviors, based on the five-dimensional structure of toxic leadership, were collected in 21 categories. When the findings related to the reflections of toxic leadership on the school are examined, it is seen that developing negative feelings in the school, cutting off communication with the school principal, distrust of the principal, decrease in organizational citizenship behaviors / lack of extra performance, decrease in the perception of self-efficacy, worthlessness and hopelessness, decrease in school engagement, alienation from school and profession, professionalism. It has been observed that the categories of low performance, increase in oppositional behaviors / ignoring managerial directives, morale, low motivation and unwillingness, organizational silence, slowing down work, avoidance of taking initiative and burnout have been reached. Suggestions were developed based on the results obtained.Keywords

Toxic leadership, unpredictability, authoritarian leadership, narcissism, abusive supervision, self promotionAbstract

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin hangi davranışlarının öğretmenler tarafından “toksik liderlik” davranışı olarak algılandığını betimlemek; bu davranışların okullar üzerindeki olumsuz yansımalarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma Schmidt’in (2008) toksik liderlik tanımlamasının beş boyutlu yapısı (unpredictability, authoritarian leadership, narcissism, abusive supervision, self promotion) temelinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenolojik yaklaşım ile tasarlanmıştır. Bu kapsamda 71 farklı öğretmenden, okul liderleriyle yaşadığı olumsuz anıları toplanmış, veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular, toksik liderliğin beş boyutlu yapısı temelinde ele alından toksik liderlik davranışlarının, 21 kategoride toplandığını göstermiştir. Toksik liderliğin okula yansımalarına ilişkin bulgulara bakıldığında ise okul içinde olumsuz duygular geliştirme, okul müdürü ile iletişimi kesme, müdüre güvensizlik, örgütsel vatandaşlık davranışlarında azalma / ekstra performans göstermeme, özyeterlik algısında düşüş, değersizlik ve umutsuzluk, okul bağlılığında düşüş, okula ve mesleğe yabancılaşma, mesleki performans düşüklüğü, muhalif davranışlarda artış/yönetsel direktifleri dikkate almama, moral, motivasyon düşüklüğü ve isteksizlik, örgütsel sessizlik, iş yavaşlatma, inisiyatif almaktan kaçınma ve tükenmişlik kategorilerine ulaşıldığı görülmüştür. Ulaşılan sonuçlara dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir.Keywords

Toxic leadership, unpredictability, authoritarian leadership, narcissism, abusive supervision, self promotion