THE EFFECT OF NEGATIVE ACTS ON DECISION-MAKING PROCESS IN PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE EASTERN BLACK SEA REGION

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MARUZ KALDIKLARI OLUMSUZ DAVRANIŞLARIN KARAR VERME ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF NEGATIVE ACTS ON DECISION-MAKING PROCESS IN PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE EASTERN BLACK SEA REGION

 
Author : GAMZE ÜNALDI    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1721-1741
DOI Number: :
Cite : GAMZE ÜNALDI , (2023). THE EFFECT OF NEGATIVE ACTS ON DECISION-MAKING PROCESS IN PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE EASTERN BLACK SEA REGION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1721-1741. Doi: 10.35826/ijetsar.650.
    


Summary

This study aims to analyze the effects of negative acts on the decision-making in Physical Education Teachers in the Eastern Black Sea Region in accordance with certain variables. In the study conducted with survey model, 253 volunteer physical education teachers, who were selected by random method, participated. The data of the study were collected using the “Negative Acts Questionnaire” and the “Melbourne Decision Making Questionnaire”. The descriptive analysis was utilized to analyze the data. When the analysis results were evaluated, it was found that the negative acts that the teachers were exposed to had an effect on their decision-making styles in certain parameters. Accordingly, the negative acts had a positive effect on the self-esteem subscale of the decision-making questionnaire and a negative effect on the vigilance style and buck passing style subscales of the decision-making questionnaire. Certain results were obtained according to age and parental education level among demographic variables. In terms of the age variable, there was no effect of the negative acts on decision-making of the teachers aged between 21 and 25; whereas, the teachers aged between 21 and 25 had significantly higher mean scores in buck passing style and hypervigilance style than the other age groups. When examining the effect of negative acts on decision-making according to parental education levels it was determined that the negative acts differed in physical education teachers based on their mothers’ education level but did not differ based on their fathers’ education level. The teachers with a literate mother showed higher mean scores in vigilance style and buck passing style than the other groups. The teachers with a father who had primary school degree adopted vigilance style and procrastination style more in the decision-making.Keywords

Negative behavior, Physical education teacher, To decideAbstract

Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin maruz kaldıkları karar verme üzerine etkilerini belirli değişkenler doğrultusunda incelemektir. Araştırmaya gönüllü 253 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Anket yöntemiyle toplanan veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde maruz kalınan olumsuz davranışların öz saygı karar verme boyutunda olumlu yönde, karar verme alt boyutlarından dikkatli ve kaçıngan stil boyutunda olumsuz yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkeni kapsamında 21-25 yaş aralığındaki öğretmenlerin maruz kaldığı olumsuz davranışların karar verme konusunda bir etkisine rastlanmazken, karar verme alt boyutlarından kaçıngan stil ve panik stil karar verme düzeylerinin diğer yaş gruplarından anlamlı derecede yüksek ortalamaya sahip olduğu bulgulanmıştır. Olumsuz davranışların karar verme üzerine etkisini anne – baba eğitim durumuna göre incelendiğinde; beden eğitimi öğretmenlerinin maruz kaldıkları olumsuz davranışların anne eğitim duruma göre farklılaştığı, baba eğitim durumuna göre ise farklılaşmadığı, öğretmenlerin karar verme düzeylerinin, anne eğitim durumu okuryazar olan öğretmenlerin diğer gruplara göre daha yüksek ortalama ile dikkatli ve kaçıngan stil benimsediği tespit edilmiştir. Baba eğitim durumu ilkokul olan öğretmenlerin karar vermede dikkatli ve erteleyici stili diğer gruplardan daha fazla benimsediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Olumsuz Davranış, Karar Verme, Beden Eğitimi Öğretmeni