THE EFFECT OF COMMUNICATION AND ANXIETY OF UNIVERSITY STUDENTS WITH AND WITHOUT SPORTS ON THE LEVEL OF PERCEPTION OF SOCIALIZATION IN ONLINE ENVIRONMENTS

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM, KAYGI DURUMLARININ ÇEVRİMİÇİ ORTAMLARDA ALGILANAN SOSYALLEŞME DÜZEYİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF COMMUNICATION AND ANXIETY OF UNIVERSITY STUDENTS WITH AND WITHOUT SPORTS ON THE LEVEL OF PERCEPTION OF SOCIALIZATION IN ONLINE ENVIRONMENTS

 
Author : Efecan TEZCAN  , Mine KOÇ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2052-2073
DOI Number: :
Cite : Efecan TEZCAN , Mine KOÇ, (2023). THE EFFECT OF COMMUNICATION AND ANXIETY OF UNIVERSITY STUDENTS WITH AND WITHOUT SPORTS ON THE LEVEL OF PERCEPTION OF SOCIALIZATION IN ONLINE ENVIRONMENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 2052-2073. Doi: 10.35826/ijetsar.652.
    


Summary

The aim of this research is to compare the communication anxiety levels of the students studying at Gümüşhane University in terms of the sport variable by examining the perceived socialization levels in online environments. While the population of the research consists of students studying at Gümüşhane University, the sample group consists of a total of 314 students, 152 male and 162 female. The "Personal Information Form" was created by the researchers in order to determine the demographic characteristics of the participants in the study, and it was developed by McCroskey (1982) to determine the communication anxiety; The "Communication Anxiety Scale" consisting of 24 items and 4 sub-dimensions of 5-point Likert Type adapted into Turkish by Çakmak (2015) was used. The scale consisting of 10 items and a single sub-dimension, developed by Kreijns et al. (2007) and adapted into Turkish by Bardakçı (2010), was used to determine students' online perceived socialization levels. In the research, descriptive test to determine the demographic characteristics of the participants; T-Test for independent variables to compare communication anxiety and perceived socialization levels according to gender, do you do sports and the type of sport you do; One Way Anova Test was applied in comparison of age, class and daily internet usage time. When comparing the communication anxiety and perceived socialization scores of the participants according to gender, sport, age classification, class and department variable, no significant differences were found between the groups (p>0.05). No significant relationship was found between communication anxiety and perceived socialization scale scores of university students (p>0.05). According to the analysis, it was determined that female students had higher group communication anxiety sub-dimension levels compared to male students and there was a significant difference between them (p<0.05). As a result, it can be said that communication concerns of university students do not affect their perceived socialization levels, and that variables such as sports, age and faculty do not affect communication and perceived socialization.Keywords

Online learning, Communication, Anxiety.Abstract

Bu araştırma, Gümüşhane Üniversitesi öğrenim gören öğrencilerin iletişim kaygı durumlarının çevrimiçi ortamlarda algılanan sosyalleşme düzeylerinin incelenerek spor değişkeni açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Gümüşhane Üniversitesi öğrenim gören öğrenciler oluştururken, örneklem grubunu ise 152’si erkek ve 162’si kadın olmak üzere toplan 314 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, iletişim kaygısını belirlemek için ise McCroskey (1982) tarafından geliştirilip; Çakmak (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan 5’li Likert Tipi 24 madde ve 4 alt boyuttan oluşan “İletişim Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin çevrimiçi Algılanan sosyalleşme düzeylerini belirlemek için Kreijns ve arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen ve Bardakçı (2010) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ölçek 10 madde ve tek alt boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla tanımlayıcı test; cinsiyet, spor yapıyor musunuz ve yaptığınız spor türüne göre iletişim kaygısı ve algılanan sosyalleşme düzeylerini karşılaştırmak için bağımsız değişkenlerde T-Testi; yaş, sınıf ve günlük internet kullanma sürelerine göre karşılaştırılmasında ise One Way Anova Testi uygulanmıştır. Katılımcıların cinsiyet, spor, yaş sınıflaması, sınıf ve bölüm değişkeni spor türü göre iletişim kaygısı ve algılanan sosyalleşme puanlarının karşılaştırılmasında gruplar arasında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (p>0,05). Üniversite öğrencilerinin İletişim kaygısı ile algılanan sosyalleşme ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0,05). Yapılan analizlere göre, kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla grup iletişim kaygısı alt boyutu düzeylerinin daha yüksek olduğu ve aralarında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin iletişim kaygılarının algılanan sosyalleşme düzeylerini etkilemediği, sporun, yaşın ve fakülte gibi değişkenlerin iletişime ve algılanan sosyalleşmeye etki etmediği söylenebilir.Keywords

Çevrimiçi öğrenme, İletişim, Kaygı