EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES ON SUZUKİ APPROACH IN TÜRKİYE

TÜRKİYE’DE SUZUKİ YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES ON SUZUKİ APPROACH IN TÜRKİYE

 
Author : Selin ÖZDEMİR    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 1891-1906
DOI Number: :
Cite : Selin ÖZDEMİR , (2023). EXAMINATION OF POSTGRADUATE THESES ON SUZUKİ APPROACH IN TÜRKİYE . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 23, p. 1891-1906. Doi: 10.35826/ijetsar.653.
    


Summary

In instrument education, it is aimed to give learners a love of music in the most general framework and to create a desire to play an instrument. Various teaching methods have been developed to achieve these goals. Among these developed methods, there are music teaching/learning approaches that have proven their validity all over the world, such as Orff, Kodaly Dalcroze and Suzuki. Among these approaches, it is thought that the Suzuki method, which brings a new approach to music education with the method of love and mother tongue, has an important place. Japanese pedagogue and violinist Shinichi Suzuki (1898-1998) introduced a new method for instrument teaching by developing the mother tongue method-talent training method in instrument education. This research is a qualitative study aiming to examine the postgraduate theses about the Suzuki approach/method. Document analysis was used as a research model. The study group of this research consists of 20 postgraduate theses written on the Suzuki approach/method in the National Thesis Center of the Council of Higher Education. The 20 theses included in the research were classified according to the university, institute, year of writing, type and research techniques used, and were tabulated by specifying their percentages and frequencies. The postgraduate theses included in the research were examined according to universities, years, institutes, research methods, data collection tools and subjects, and the data were analyzed by frequency (f), percentage (%) method. As a result of the research, it was concluded that 19 master’s and 1 doctoral theses were written about the Suzuki approach/method, and the proficiency in art thesis was not written, 36.84% of the theses were written within Gazi University and 26.34% were written within Dokuz Eylül University, and the most qualitative research method was used as the research method.Keywords

Suzuki approach, postgraduate theses, Suzuki methodAbstract

Çalgı eğitiminde öğrenenlere en genel çerçevede müzik sevgisi kazandırmak ve çalgı çalma isteği yaratmak hedeflenmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için çeşitli öğretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu geliştirilen yöntemler arasında Orff, Kodaly Dalcroze ve Suzuki gibi tüm dünyada geçerliliğini kanıtlamış müzik öğretme/öğrenme yaklaşımları vardır. Bu yaklaşımlar arasında sevgi ve anadil metodu ile müzik eğitimine yeni bir yaklaşım kazandıran Suzuki yönteminin önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. Japon pedagog ve kemancı Shinichi Suzuki (1898-1998) çalgı eğitiminde anadil yöntemi- yetenek eğitimi metodunu geliştirerek çalgı öğretimi için yeni bir yöntem kazandırmıştır. Bu araştırma Suzuki yaklaşımı/yöntemi ile ilgili yapılmış lisansüstü tezleri incelemek amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırma modeli olarak doküman analizi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezin’de Suzuki yaklaşımı/yöntemi ile ilgili yazılmış 20 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırmaya dahil edilen 20 tez, üniversite, enstitü, yazıldığı yıl, tür ve kullanılan araştırma tekniklerine göre sınıflandırılmış ve yüzde ve frekansları belirtilerek tablolaştırılmıştır. Araştırmaya dahil edilen lisansüstü tezler üniversitelere, seneler, enstitülere araştırma yöntemlerine, veri toplama araçlarına ve konularına göre incelenmiş ve veriler frekans (f), yüzde (%) yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Suzuki yaklaşımı/yöntemi ile ilgili 19 yüksek lisans 1 doktora tezi yazıldığı sanatta yeterlik tezi ise yazılmadığı, yazılan tezlerin %36,84’ü Gazi Üniversitesi, %26,34’ü Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yazıldığı ayrıca araştırma yöntemi olarak en çok nitel araştırma yöntemi kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Suzuki yaklaşımı, lisansüstü tezler, Suzuki metodu