DETERMINATION OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS' PERCEPTIONS OF FACTORS MAKING DIFFERENTIATION OF INSTRUCTION DIFFICULT

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMİ FARKLILAŞTIRMAYI ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS' PERCEPTIONS OF FACTORS MAKING DIFFERENTIATION OF INSTRUCTION DIFFICULT

 
Author : Ahmet Serhat Uçar    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2152-2172
DOI Number: :
Cite : Ahmet Serhat Uçar , (2023). DETERMINATION OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS' PERCEPTIONS OF FACTORS MAKING DIFFERENTIATION OF INSTRUCTION DIFFICULT. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2152-2172. Doi: 10.35826/ijetsar.657.
    


Summary

This study aimed to determine the perceptions of special education teachers regarding the factors making differentiation of instruction difficult. A total of 183 special education teachers, 117 of whom were female and 66 of whom were male, working in various provinces of Türkiye participated in the study. The study was designed with a single survey model, and data were collected with a Personal Information Form and a teacher perception inventory on Factors that Make Differentiating Instruction Difficult. As a result, it was determined that the participants perceived a moderate level of difficulty regarding the factors making differentiation of instruction difficult. In the dimension of Physical Arrangements in the classroom, female participants perceived more difficulties than male participants, and participants working at the primary school level perceived more difficulties than participants working at the high school level. In addition, participants working in special education kindergarten perceived more difficulties than participants working in special education vocational school. Participants who graduated from the Department of Special Education perceived more difficulties in the dimensions of "Harmony and Cooperation with Colleagues" and "Family and Social Environment"; however, they perceived less difficulties in the dimension of "Teacher Training". Participants who had not previously received training on differentiated instruction perceived more difficulties in the "Teacher Training" dimension than participants who had received training on this subject. It is thought that it would be useful to organize in-service trainings on differentiation of instruction for current teachers and to add courses on the subject to the undergraduate curriculum.Keywords

Differentiated instruction, teacher, special education teacher, teacher training.Abstract

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin öğretimin farklılaştırılmasını zorlaştıran faktörlere ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmaya Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan 117'si kadın, 66'sı erkek olmak üzere toplam 183 özel eğitim öğretmeni katılmıştır. Tekil tarama modelinde tasarlanan araştırmada veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Öğretimi Farklılaştırmayı Zorlaştıran Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri ile toplanmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların öğretimin farklılaştırılmasını zorlaştıran faktörlere ilişkin orta düzeyde bir zorluk algıladıkları belirlenmiştir. Sınıftaki Fiziksel Düzenlemeler boyutunda kadın katılımcılar erkek katılımcılara göre, ilkokul düzeyinde çalışan katılımcılar ise lise düzeyinde çalışan katılımcılara göre daha fazla zorluk algılamışlardır. Ayrıca, özel eğitim anaokulunda çalışan katılımcılar, özel eğitim meslek okulunda çalışan katılımcılara göre daha fazla zorluk algılamışlardır. Özel Eğitim Bölümü mezunu katılımcılar "Meslektaşlarla Uyum ve İşbirliği" ve "Aile ve Sosyal Çevre" boyutlarında daha fazla güçlük algılarken, "Öğretmen Eğitimi" boyutunda daha az güçlük algılamışlardır. Farklılaştırılmış öğretim konusunda daha önce eğitim almamış olan katılımcılar, bu konuda eğitim almış olan katılımcılara göre "Öğretmen Eğitimi" boyutunda daha fazla güçlük algılamışlardır. Uygulama ve ileri araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Farklılaştırılmış öğretim, öğretmen, özel eğitim öğretmeni, öğretmen eğitimi.