PRESCHOOL and PRIMARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS on DIFFERENTIATED INSTRUCTION

OKULÖNCESİ ve SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

PRESCHOOL and PRIMARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS on DIFFERENTIATED INSTRUCTION

 
Author : Serkan DEMİR    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2729-2767
DOI Number: :
Cite : Serkan DEMİR , (2023). PRESCHOOL and PRIMARY SCHOOL TEACHERS' VIEWS on DIFFERENTIATED INSTRUCTION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2729-2767. Doi: 10.35826/ijetsar.661.
    


Summary

The general purpose of this study is to determine the views of preschool and classroom teachers on differentiated instruction and to provide suggestions on differentiated instruction. The research was conducted in the case study design, one of the survey models. The study group of the research consisted of 12 preschool teachers and 30 classroom teachers, 36 of whom were female and 6 of whom were male, who were working in public schools in Ankara-Çubuk district and participated in the research voluntarily. The data were collected using a semi-structured interview form developed by the researcher. The collected data were analyzed using content analysis method. Frequency distributions were determined by creating themes and codes with the answers given to the interview questions. As a result of the research, it was determined that most of the teachers had positive opinions about the trainings on differentiated instruction, but there were also opinions stating that the trainings were insufficient. It was determined that there were positive opinions about differentiated instruction in terms of fast/slow learners, but there were also opinions that there were difficulties in implementation in crowded classes. It was determined that the majority of teachers had positive opinions about differentiated instruction, but some teachers also had negative opinions such as the difficulty of implementation in crowded classes and the need for more time. It was revealed that the majority of teachers had insufficient self-efficacy levels in differentiated instruction. It was determined that the majority of the teachers expressed the view that it is important to determine the level of readiness in planning, implementing and evaluating differentiated instruction. According to the majority of teachers, differentiated instruction contributed positively to students' individual and academic processes. It has been determined that the majority of teachers have the opinion that teacher competencies should be increased in order to better implement, improve and develop differentiated instruction, most teachers have the opinion that the school's hardware and physical environment should be improved and class sizes should be reduced. It is recommended to provide face-to-face trainings for preschool and classroom teachers on differentiated instruction.Keywords

Preschool education, classroom education, teacher opinion, differentiated instructionAbstract

Bu araştırmanın genel amacı okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretime ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve farklılaştırılmış öğretim konusunda önerilerin sunulmasıdır. Araştırma tarama modellerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara-Çubuk ilçesinde bulunan resmi okullarda görevli ve araştırmaya gönüllü katılan 12 okulöncesi öğretmeni ve 30 sınıf öğretmeni,36’sı kadın 6’sı erkek olmak üzere 42 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşme sorularına verilen cevaplarla tema ve kodlar oluşturularak frekans dağılımları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin çoğunun farklılaştırılmış öğretimle ilgili eğitimler konusunda olumlu görüşlerinin olduğu, bununla birlikte eğitimlerin yetersiz olduğunu belirten görüşlerin de yer aldığı belirlenmiştir. Hızlı/yavaş öğrenen öğrenciler açısından farklılaştırılmış öğretime ilişkin olumlu görüşlerin olduğu, bununla birlikte kalabalık sınıflarda uygulamada güçlük yaşandığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun farklılaştırılmış öğretime ilişkin olumlu görüşlerinin olduğu, ancak bazı öğretmenlerin kalabalık sınıflarda uygulama güçlüğü ve fazla zaman gerektirmesi gibi olumsuz görüşlerinin de yer aldığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun farklılaştırılmış öğretim konusunda özyeterlik düzeylerinin yetersiz olduğu ortaya konulmuştur. Öğretmenlerin çoğunluğunun farklılaştırılmış öğretimi planlanma, uygulama ve değerlendirme konusunda hazırbulunuşluk düzeyinin belirlenmesinin önemli olduğu görüşünü ortaya koydukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğunun görüşüne göre farklılaştırılmış öğretimin, öğrencilerin bireysel ve akademik süreçlerine olumlu katkılar sağladığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun farklılaştırılmış öğretimin daha iyi uygulanabilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için öğretmen yeterliklerinin arttırılması gerektiği görüşünün olduğu, çoğu öğretmenin okulun donanımsal ve fiziki ortamının geliştirilmesi gerektiği ve sınıf mevcutlarının azaltılması gerektiği görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. Farklılaştırılmış öğretim konusunda okulöncesi ve sınıf öğretmenlerine yönelik yüz yüze eğitimler verilmesi önerilmektedir. Okullarda sınıf mevcutlarının eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak bir seviyede tutulması önerilmektedir. Derslerde farklılaştırılmış öğretim yönteminin uygulanması önerilmektedir.Keywords

Okulöncesi eğitim, sınıf eğitimi, öğretmen görüşü, farklılaştırılmış öğretim