VARIABLES PREDICTING ACADEMIC PSYCHOLOGICAL CAPITAL OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE UNDERGRADUATE STUDENTS

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PSİKOLOJİK SERMAYENİ YORDAYAN DEĞİŞKENLER

VARIABLES PREDICTING ACADEMIC PSYCHOLOGICAL CAPITAL OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE UNDERGRADUATE STUDENTS

 
Author : Nimet Özen  , Ersin TÜRE  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2341-2364
DOI Number: :
Cite : Nimet Özen , Ersin TÜRE, (2023). VARIABLES PREDICTING ACADEMIC PSYCHOLOGICAL CAPITAL OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE UNDERGRADUATE STUDENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2341-2364. Doi: 10.35826/ijetsar.662.
    


Summary

Psychological capital can be characterized as the survival strategies and arguments that individuals develop in their inner worlds in social life. When the literature is examined, while psychological capital has been the subject of researches in the field of industrial psychology, it has taken place very little in the field of educational psychology and studies on academic success. Psychological capital is directly proportional to the individual's ability to contribute his economic and social assets to the society in which he lives. Academic psychological capital, on the other hand, is the reflection of an individual's psychological capital on their academic life skills.Within the scope of this research, it was conducted to determine the variables that predict the Academic Psychological Capital levels of Psychological Counseling and Guidance students. For this reason, this research was built on the predictive research design, which is one of the relational research design types. The study was carried out on 214 PCG undergraduate students studying in the 2021-2022 academic year. The Academic Psychological Capital scale developed by Özen and Türe (2022) was used in the study. Two types of cluster analysis and one logistic regression analysis were used in this study. As a result of the research, it was determined that the PDR Undergraduate Students living in the city center and in the upper socio-economic level have a high APS level. This result has been interpreted as cultural capital has an important contribution to the formation of academic psychological capital, which means efforts to cope with difficulties and well-being in the inner world of individuals.Keywords

Academic psychological capital, Cultural capital, PCG undergraduate student.Abstract

Psikolojik sermaye, toplum yaşamında bireylerin içsel dünyalarında geliştirdikleri hayatta kalma stratejileri ve argümanları olarak nitelendirilebilir. Alan yazın incelendiğinde psikolojik sermaye, endüstriyel psikoloji alanında yapılan araştırmalara konu olurken, eğitsel psikoloji alanında ve akademik başarı hakkında yapılan çalışmalarda oldukça az yer almıştır.  Psikolojik sermaye, bireyin ekonomik ve sosyal birikintilerini, içinde yaşadığı topluma katabilme becerileri ile doğru orantılıdır. Akademik psikolojik sermaye ise bireyin psikolojik sermayesinin akademik hayatındaki becerilerine yansıma durumudur. Bir diğer ifadeyle, öğrencinin ödev yapma, ders çalışma, dersi dinleme ve/veya akademik hedeflere ulaşma çabaları sırasında meydana gelen risk ya da sorunlara karşı sergilediği tutum ve becerilerdir. Akademik psikolojik sermaye kavramı bireyin içsel dünyası ile ilgili olduğu gibi dışsal dünyasıyla da etkileşim halindedir. Bu araştırma kapsamında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencilerinin Akademik Psikolojik Sermaye düzeylerini yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle yapılan bu araştırma ilişkisel araştırma deseni türlerinden yordayıcı araştırma deseni üzerinden kurgulanmıştır. Çalışma 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde eğitim gören 214 PDR lisans öğrencileri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışamada Özen ve Türe (2022) tarafından geliştirilen Akademik Psikolojik Sermaye ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada iki tür kümeleme analizi, bir de lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda il merkezinde yaşayan ve üst sosyo-ekonomik düzeyde yer alan PDR Lisans Öğrencilerinin yüksek APS’ye düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Bireyin içinde bulunduğu bağlam yoluyla geliştirdiği kültürel sermayesi; bireyin içsel dünyasında zorluklarla başa çıkma ve iyi oluş çabası anlamına gelen akademik psikolojik sermayesini yordayan önemli bir değişken olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç kültürel sermayenin, bireylerin içsel dünyasında zorluklarla başa çıkma ve iyi oluş çabası anlamına gelen akademik psikolojik sermayesinin oluşmasında önemli katkısı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Keywords

Akademik Psikolojik Sermaye, Kültürel Sermaye, PDR Lisans Öğrencileri