THE EXAMINATION OF MINI TRAMPOLINE TRAINING PROGRAMS PLANNED WITH DIFFERENT DIET REGIMENS ACCORDING TO SELECTED VARIABLES

FARKLI DİYET PROGRAMLARI İLE PLANLANAN MİNİ TRAMPOLİN ANTRENMANLARININ SEÇİLMİŞ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

THE EXAMINATION OF MINI TRAMPOLINE TRAINING PROGRAMS PLANNED WITH DIFFERENT DIET REGIMENS ACCORDING TO SELECTED VARIABLES

 
Author : Melis Haliloğlu  , İlker Kirişci  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2559-2570
DOI Number: :
Cite : Melis Haliloğlu , İlker Kirişci, (2023). THE EXAMINATION OF MINI TRAMPOLINE TRAINING PROGRAMS PLANNED WITH DIFFERENT DIET REGIMENS ACCORDING TO SELECTED VARIABLES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2559-2570. Doi: 10.35826/ijetsar.663.
    


Summary

The aim of this research is to investigate the effects of short-term high carbohydrate and high protein diet programs on the speed, endurance performance, and body composition of participants with mini trampoline training. The research was approved by the ethics committee of Istanbul Gelisim University on 18.08.2022, with decision number 2022-13 in the meeting 23-01-36. Participants included 15 male volunteers who were students of Istanbul Gelisim University School of Physical Education and Sports and participated in mini trampoline training. Participants were divided into three groups: high carbohydrate diet group (n:5), high protein diet group (n:5), and control group (n:5). As a pre-test, participants' body composition measurements and endurance (30-15IFT) and 20-meter sprint tests from motor skills were conducted. Personalized diet programs were created for the high carbohydrate diet group with a ratio of 70% carbohydrates, 10% protein, and 20% fat, and for the high protein diet group with a ratio of 30% carbohydrates, 35% protein, and 35% fat. Participants were asked to perform mini trampoline training regularly twice a week and follow their diet programs for 2 days before the final test. SPSS 17 package program was used for data analysis. Tests for body composition and motor skills were analyzed using ANOVA. As a result, the high carbohydrate diet programming applied with mini trampoline training resulted in a decrease in body composition parameters, but this difference was not found to be significant. In the high protein diet application, although an increase was observed in VO2max and 20-meter sprint running test values obtained from the 30-15IFT endurance test, no significant difference was detected.Keywords

Carbohydrate, protein, trampoline gymnastics, 30-15IFT, speedAbstract

Bu araştırmanın amacı; kısa süreli uygulanan yüksek karbonhidratlı ve yüksek proteinli diyet programlarının, mini trampolin antrenmanlarıyla katılımcıların sürat, dayanıklılık performanslarına ve vücut kompozisyonuna etkisini araştırmaktır. Araştırmanın etik kurul onayı İstanbul Gelişim Üniversitesi Etik Kurulunun 18.08.2022 tarih 2022-13 sayılı toplantısında 23-01-36 nolu kararla uygun görülmüştür. Katılımcılar, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden mini trampolin antrenmanı yapan 15 erkek birey gönüllü olmuştur. Katılımcılar yüksek karbonhidratlı diyet grubu (n:5), yüksek proteinli diyet grubu (n:5) ve kontrol grubu (n:5) olarak üç gruba ayrılmıştır. Ön test olarak katılımcıların vücut kompozisyonu ölçümleri ve motorik yetilerden dayanıklılık (30-15IFT) ve 20 metre sürat testleri yapılmıştır. Yüksek karbonhidratlı diyet grubuna %70 karbonhidrat, %10 protein ve %20 yağ oranlarında, yüksek proteinli diyet grubuna %30 karbonhidrat, %35 protein ve %35 yağ oranlarında kişiye özel diyet programları oluşturulmuştur. Haftanın iki günü düzenli olarak mini trampolin antrenmanı yapılarak, son test öncesi 2 gün diyet programlarını yapmaları istenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Vücut kompozisyonu ve motorik yetilere yönelik testler ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, mini trampolin antrenmanıyla birlikte uygulanan yüksek karbonhidratlı diyet programlaması, vücut kompozisyonu parametrelerinde düşüş sağlamış, ancak bu fark anlamlı bulunmamıştır. Yüksek proteinli diyet uygulamasında ise, 30-15IFT dayanıklılık testinden elde edilen VO2max ve 20 metre sürat koşu testi değerlerinde yükseliş görülmesine rağmen anlamlı fark tespit edilememiştir.Keywords

Karbonhidrat, protein, trampolin cimnastik, 30-15IFT, sürat