FROM WHERE TO WHERE IN EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE NEREDEN NEREYE

FROM WHERE TO WHERE IN EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS

 
Author : Emel SARITAŞ  , Gülsüm ÇATALBAŞ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2257-2307
DOI Number: :
Cite : Emel SARITAŞ , Gülsüm ÇATALBAŞ, (2023). FROM WHERE TO WHERE IN EDUCATION OF FOREIGN STUDENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2257-2307. Doi: 10.35826/ijetsar.664.
    


Summary

The researchers who conducted this study carried out a similar study in 2016 and revealed the problems that teachers and administrators working in primary schools face with foreign students, the solutions to the problems and the suggestions. In this study, which was conducted to find an answer to the question of whether there has been any change in the education of foreign students in primary schools in the seven-year period, the opinions of the administrators and teachers in schools where the number of foreign students are higher were taken. In the study, which was carried out in the phenomenology design, which is one of the qualitative research designs, data were collected through individual interviews and focus group interviews using a semi-structured interview form. According to the findings, it was determined that problems such as communication, adaptation, absenteeism, and school enrollment continued to increase in the last seven years, however, problems such as violence tendency, ganging, aggression, inappropriate behaviors with a sexual content, and breaking the rules were experienced less frequently. According to the findings, it was determined that problems such as communication, adaptation, absenteeism, and school enrollment continued to increase in the last seven years, but problems such as violence tendency, ganging, aggression, inappropriate behaviors with a sexual content, and breaking the rules were experienced less frequently. When the differences in the suggestions of the administrators and teachers regarding the problems experienced are examined, it is recommended to open adaptation classes the most in order to overcome the language problem according to the results of both studies. In this study, while the majority of teachers and administrators suggested a balanced distribution of foreign students to schools and classes, in the study in 2016, it was suggested that students gather in a school and classroom While collecting in camps or buffer zones, organizing courses for foreign students through in-service trainings for teachers and providing pre-service training to teacher candidates are among the suggestions of the participants in this research, these suggestions were not presented in the research conducted in 2016.Keywords

Foreign student, educational problems, primary school.Abstract

Bu çalışmayı yapan araştırmacılar 2016 yılında da benzer bir çalışma yaparak ilkokullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaştıkları sorunların, sorunlara bulunan çözümler ve önerilerin neler olduğunu ortaya koymuşlardır. Aradan geçen yedi yıllık süreçte ilkokullardaki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminde herhangi bir değişiklik olmuş mudur? sorusuna cevap bulmak için yapılan bu araştırmada, yabancı uyruklu öğrencilerin sayıca fazla olduğu okullardaki yönetici ve öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilen araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak bireysel görüşme ve odak grup görüşmeleri yapılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre geçen yedi yıllık süreçte iletişim, uyum, devamsızlık, okula kayıt gibi sorunların artarak devam ettiği bunun yanı sıra şiddet eğilimi, çeteleşme, saldırganlık, cinsel içerikli uygunsuz davranışlar, kural tanımama gibi sorunların daha az yaşandığı belirlenmiştir. Sorunlara yönelik çözümlerde ne tür farklılaşmanın olduğu incelendiğinde, iletişim sorununu aşmada dil kursları, farklı yöntem teknikler kullanma, ailelerle iletişim için ev ziyaretlerinde bulunma, rehberlik servisinden yararlanma gibi çözümler geçen yedi yıllık süreçte kullanılan yollar olarak çözümlerde bir farklılaşmanın olmadığını göstermektedir. Yaşanan sorunlara yönelik yönetici ve öğretmenlerin önerilerinde ne gibi farklılaşmanın olduğu incelendiğinde her iki araştırma sonuçlarına göre dil sorununu aşmada en çok uyum sınıfları açma önerilmiştir. Bu araştırmada öğretmen ve yöneticilerin çoğunluğu yabancı uyruklu öğrencilerin okullara ve sınıflara dengeli dağılımını önerirken 2016 yılındaki çalışmada öğrencilerin bir okul ve sınıfta toplanması önerilmiştir. Kamplarda ya da tampon bölgelerde toplama, öğretmen adaylarına hizmet öncesi ve öğretmenlere hizmet içi eğitimlerle yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ders ya da kursların düzenlemesi ise bu araştırmadaki katılımcıların önerileri arasında yer alırken 2016 da yapılan araştırmada bu öneriler sunulmamıştır.Keywords

Yabancı uyruklu öğrenci, eğitim sorunları, ilkokul.