DETERMINING THE VARIABLES EXPLAINING ACADEMIC AMOTIVATION

DETERMINING THE VARIABLES EXPLAINING ACADEMIC AMOTIVATION

 
Author : Müge Uluman Mert  , Emine Burcu TUNÇ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2649-2672
DOI Number: :
Cite : Müge Uluman Mert , Emine Burcu TUNÇ, (2023). DETERMINING THE VARIABLES EXPLAINING ACADEMIC AMOTIVATION . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2649-2672. Doi: 10.35826/ijetsar.665.
    


Summary

Student achievement is one of the most studied variables in the education system. In many studies, the relationship between success and motivation has been examined and it has been revealed that motivation is one of the variables that most affect student success and amotivation is among the reasons for failure. Answer-copy tendency, academic self-efficacy and self-esteem can also be characterized as variables highly related to academic amotivation and thus success. In this context, in this study, it was aimed to examine academic motivation in terms of answer-copy tendency, self-esteem and academic self-efficacy variables. The study group of this research, which is in the screening model, consists of 578 university students. Academic amotivation scale, answer-copy tendency scale, Rosenberg self-esteem scale, academic self-efficacy scale were used and a validity and reliability study was conducted for university students within the scope of the academic amotivation scale research. Answers were sought for the sub-objectives of the research by using the CHAID analysis. The variable that best explains the amotivation of university students in terms of each sub-dimension (value of task, ability beliefs, task characteristics, efford beliefs) is negative perception of exams and grades, which is a sub-dimension of the answer-copy tendency, especially based on students' disbelief in their abilities. On the other hand, it can be stated that the self-esteem variable comes to the fore in academic amotivation. It is also noted that students with relatively high self-esteem have higher academic self-efficacy and less answer-copy tendency and academic amotivation. Finally, it was determined that the variable that least explained each sub-dimension of academic amotivation was ethical values, which is the sub-dimension of the answer-copy tendency scale, which expresses students' ethical feelings. The most important suggestion of the research is that academic motivation should be increased in order to decrease the tendency of students to cheat.Keywords

Academic amotivation, Answer-copy tendency, Academic self-efficacy, Self-esteem, CHAID analysisAbstract

Öğrenci başarısı eğitim sisteminde üzerine en çok çalışılan değişkenlerden biridir. Yapılan pek çok araştırmada da başarı ve motivasyon arasındaki ilişki incelenmiş ve motivasyonun öğrenci başarısını en fazla etkileyen değişkenlerden biri olduğu motivasyon eksikliğinin başarısızlık nedenleri arasında olduğu ortaya konmuştur. Kopya çekme eğilimi, akademik öz-yeterlik ve benlik saygısı da akademik motivasyonsuzlukla ve dolayısıyla başarıyla oldukça ilgili değişkenler olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda in this study, it was aimed to examine academic amotivation in terms of answer-copy tendency, self-esteem and academic self-efficacy variables. Tarama modelinde olan bu araştırmanın çalışma grubunu 578 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Academic amotivation scale, answer-copy tendency scale in university students, rosenberg self-esteem scale, academic self-efficacy scale ölçekleri kullanılmış ve academic amotivation scale ölçeği araştırma kapsamında üniversite öğrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alt amaçlarına CHAİD analizinden faydalanılarak yanıt aranmıştır. Üniversite öğrencilerinin motivasyonsuzluklarını her bir alt boyut (value of task, ability beliefs, task characteristics, efford beliefs) bağlamında en iyi açıklayan değişkenin kopya çekme eğiliminin alt boyutu olan negative perception of exams and grades (NPEG) değişkeni olduğu, özellikle öğrencilerin yeteneklerine olan inançsızlıklarına dayanan akademik motivasyonsuzluklarında ise benlik saygısı değişkeninin öne çıktığı belirtilebilir. Benlik saygısı nispeten yüksek olan öğrencilerin akademik özyeterliliğinin de yüksek olduğu ve kopya çekme eğilimlerinin ve akademik motivasyonsuzluklarının daha az olduğu da sonucu da dikkat bulunmaktadır. Son olarak, akademik motivasyonsuzluğun her bir alt boyutunu en az açıklayan değişkenin, öğrencilerin sahip olduğu etik duyguları ifade eden kopya çekme ölçeğinin alt boyutu olan etic olduğu tespit edilmiştir.Keywords

AKADEMİK MOTİVASYONSUZLUK, KOPYA ÇEKME EĞİLİMİ, AKADEMİK ÖZYETERLİK, BENLİK SAYGISI, CHAİD ANALİZİ