ASSESSING MINDFULNESS CHARACTERISTICS OF SPORT SCIENCE STUDENTS

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSING MINDFULNESS CHARACTERISTICS OF SPORT SCIENCE STUDENTS

 
Author : Gamze MURATHAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2431-2450
DOI Number: :
Cite : Gamze MURATHAN , (2023). ASSESSING MINDFULNESS CHARACTERISTICS OF SPORT SCIENCE STUDENTS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2431-2450. Doi: 10.35826/ijetsar.675.
    


Summary

Cognitive well-being in mindfulness is the ability to experience and accept the process in all its aspects, even during challenging moments and adverse situations. This study focused on examining the impact of mindfulness characteristics on several variables among students studying at various departments and grades within the Faculty of Sport Sciences. It employed a quantitative research approach using a descriptive survey method. The research encompassed 463 voluntary participants, comprising 268 male and 195 female students, enrolled in the Adıyaman University Faculty of Sport Sciences, specifically in the Department of Coaching Education and the Department of Physical Education and Sports Teaching, during the 2022-2023 academic year. The research revealed significant differences in scores from the Mindful Attention Awareness Scale based on the gender variable (t=3.864, p=0.002). A significant relationship was established between the scale scores and participant age (F=3.144, p=0.000). The mean score from the scale for students at the Faculty of Sport Sciences was 53.68, surpassing the general average.Keywords

Mindfulness, Faculty of Sport Sciences, StudentAbstract

Bilinçli Farkındalık sürecinde bilişsel iyi-oluş, bireyin kötü an ve durumlarında dahi içinde bulunduğu süreci her yönüyle tecrübe ve kabul edebilmesidir. Bu araştırmada Spor Bilimleri Fakültesinde farklı bölüm ve sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin bilinçli farkındalık özelliklerinin çeşitli değişkenler üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma nicel araştırma türünde olup betimsel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde öğrenim gören 268 erkek 195 kadın öğrenci olmak üzere toplam 463 gönüllü öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından bilinçli farkındalık ölçeği puanları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir(t=3,864, p=0,002). Ayrıca araştırmada öğrencilerinin yaş durumları açısından bilinçli farkındalık ölçeği puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (F=3,144, p=0,000). Araştırma sonucunda araştırmaya Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin bilinçli farkındalık ölçeği puan ortalaması 53,68 olduğu ve genel ortalamanın üzerinde olduğu gözlenmiştir.Keywords

Bilinçli Farkındalık, Spor Bilimleri Fakültesi, Öğrenci