TECHNOLOGY-ASSISTED INTERACTIVE READING ACTIVITIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW OF LITERATURE

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ETKİLEŞİMLİ OKUMA ETKİNLİKLERİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

TECHNOLOGY-ASSISTED INTERACTIVE READING ACTIVITIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW OF LITERATURE

 
Author : Vahide Yiğit Gençten  , Filiz Aydemir  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2390-2416
DOI Number: :
Cite : Vahide Yiğit Gençten , Filiz Aydemir, (2023). TECHNOLOGY-ASSISTED INTERACTIVE READING ACTIVITIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW OF LITERATURE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2390-2416. Doi: 10.35826/ijetsar.676.
    


Summary

With the increasing integration of technology into early years education, an expanding body of research is delving into how technological tools can effectively engage children in reading activities. In order to comprehensively explore the landscape of this burgeoning field, the authors conducted a systematic review of the literature concerning technology-assisted interactive reading activities within early childhood education. Employing an inductive approach, the authors meticulously analyzed 37 articles to discern the prevailing characteristics and outcomes of existing research. Three primary thematic findings emerged from the analyzed research. First and foremost, a majority of the studies underscored how technology-supported reading activities bolster various skills among children, elucidating the benefits they yield. By providing expanded access to diverse resources, these activities facilitate the development of language skills such as comprehension, phonological awareness, and communication. Furthermore, they enhance motivation, engagement, autonomy, and independence, fostering multisensory behaviors within a collaborative learning environment. Secondly, the studies shed light on the challenges of using technology in interactive reading activities. These challenges encompassed diminished adult-child interaction, issues of distraction and concentration, as well as time management concerns. Lastly, the research highlighted the potential efficacy of employing these activities for parents and teachers. This effective utilization underscored the significance of technology in augmenting interactive reading experiences. The authors delve into the implications of these discerned themes and propose novel avenues for future research in technology-assisted interactive reading activities within early years education.Keywords

Technology, early reading, early childhood education.Abstract

Teknolojinin erken çocukluk eğitiminde artan kullanımı ile birlikte, teknolojik araçları çocukların okuma etkinliklerine etkili bir şekilde dahil etme konusundaki araştırmaların sayısı da artmaktadır. Bu alandaki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde keşfetmek amacıyla yazarlar, erken çocukluk eğitimi içinde gerçekleşen teknoloji destekli etkileşimli okuma etkinlikleri hakkında literatürün sistemli bir taramasını gerçekleştirmişlerdir. Tümevarımsal bir yaklaşım kullanarak, mevcut araştırmanın yaygın özelliklerini ve sonuçlarını belirlemek için 37 makale titizlikle analiz edilmiştir. Analiz edilen araştırmadan üç ana tematik bulgu ortaya çıkmıştır. İlk olarak, çoğu çalışma, teknoloji destekli okuma etkinliklerinin çocuklar arasında çeşitli becerileri nasıl güçlendirdiğini vurgulayarak, sundukları faydaları açıklamaktadır. Bu etkinlikler, çeşitli kaynaklara geniş erişim sağlayarak, dil becerilerinin gelişimini desteklemekte, bu beceriler arasında anlama, fonolojik farkındalık ve iletişim bulunmaktadır. Ayrıca, motivasyonu, katılımı, özerkliği ve bağımsızlığı artırarak, işbirliği içindeki bir öğrenme ortamında duyusal davranışları teşvik etmektedir. İkinci olarak, incelenen çalışmalar, etkileşimli okuma etkinliklerinde teknoloji kullanmanın zorluklarını açığa çıkarmaktadır. Bu zorluklar, yetişkin-çocuk etkileşiminin azalması, dikkat dağılması ve konsantrasyon sorunları, ayrıca zaman yönetimi endişelerini içermektedir. Son olarak, mevcut araştırma, bu etkinliklerin ebeveynler ve öğretmenler için kullanımının potansiyel etkililiğini vurgulamaktadır. Bu etkili kullanım, teknolojinin etkileşimli okuma deneyimlerini artırma önemini de ön plana çıkarmaktadır. Bu belirlenen temaların etkilerinin detaylı olarak ele alındığı bu çalışma, erken çocukluk eğitimi içinde teknoloji destekli etkileşimli okuma etkinlikleri üzerine gelecekteki araştırmalar için yeni yollar da önermektedir.Keywords

Teknoloji, erken okuma, erken çocukluk eğitimi.