THE RELATIONSHIP BETWEEN MERCY AND HUBRIS SYNDROME IN ATHLETES

SPORCULARDA MERHAMET VE KİBİR SENDROMU İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN MERCY AND HUBRIS SYNDROME IN ATHLETES

 
Author : Fatih KARAKAŞ  , Muhammet KUSAN, Rümeysa GERMİ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2377-2389
DOI Number: :
Cite : Fatih KARAKAŞ , Muhammet KUSAN, Rümeysa GERMİ, (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN MERCY AND HUBRIS SYNDROME IN ATHLETES . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2377-2389. Doi: 10.35826/ijetsar.679.
    


Summary

The aim of this research is to examine the mercy and hubris syndrome levels of athletes studying at the faculty of sports sciences in terms of some demographic information and to investigate the relationship between mercy and hubris syndrome. In the study, a descriptive scanning model was used. The universe of the research consists of the students of Ondokuz Mayıs University (OMU) Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences, and the sample consists of 299 students selected by random sampling method among the students studying at OMU Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences in the 2022-2023 academic year. The Personal Information Form developed by the researchers, the Mercy Scale developed by Üzen Cura and Cura (2022), and the Hubris Syndrome Scale developed by Tutar and Nacar, (2022) were used as data collection tools. In the study, whether the total scores of the scale differ according to gender, sport type and being a national athlete was determined by Student's t-test, and whether they differ according to age, income level and sport age was determined by One-Way Analysis of Variance and Tukey multiple comparison test. In the research, while a significant difference was determined according to gender, sport type, being a national athlete, income level, no significant difference was found according to age and sports age. As a result, mercy can be affected by people's personal experiences, level of success, type of sport and many other factors. Beyond that, personality traits such as compassion and emotional responses can vary widely among individuals. It can be said that whether a person is arrogant or compassionate may depend on many factors such as life experiences, values and personality traits.Keywords

Mercy, hubris, athlete.Abstract

Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören sporcuların merhamet ve kibir (hubris) sendromu düzeylerini bazı demografik bilgiler açısından incelemek ve merhamet ve kibir (hubris) sendromu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmada betimsel nitelik taşıyan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, örneklemi ise, 2022-2023 eğitim öğretim yılında OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 299 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Üzen Cura ve Cura (2022) tarafından geliştirilen Merhamet Ölçeği ve Tutar ve Nacar (2022) tarafından geliştirilmiş olan Sporda Kibir (Hubris) Sendromu Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada, ölçek toplam puanlarının cinsiyet, spor türü ve milli sporcu olma durumuna göre farklılık gösterip göstermediği Student t test, yaş, gelir düzeyi ve spor yaşına göre farklılık gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir. Araştırmada cinsiyet, spor türü, milli sporcu olma, gelir düzeyine göre anlamlı farklılık tespit edilirken, yaş ve spor yaşına göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak merhamet, insanların kişisel deneyimleri, başarı düzeyi, spor türü ve diğer birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bunun ötesinde, merhamet gibi kişilik özellikleri ve duygusal tepkiler, bireyler arasında büyük çeşitlilik gösterebilir. Bir kişinin kibirli veya merhametli olup olmadığı, yaşam deneyimleri, değerleri ve kişilik özellikleri gibi birçok faktöre bağlı olabileceği söylenebilir.Keywords

Merhamet, kibir, sporcu