CONTENT ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING IN TÜRKİYE

MADDE İŞLEV FARKLILIĞI İLE İLGİLİ TÜRKİYE'DE YAPILAN LİSANÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ

CONTENT ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING IN TÜRKİYE

 
Author : Esra EMİNOĞLU ÖZMERCAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2365-2376
DOI Number: :
Cite : Esra EMİNOĞLU ÖZMERCAN , (2023). CONTENT ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING IN TÜRKİYE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2365-2376. Doi: 10.35826/ijetsar.681.
    


Summary

The purpose of the current study is to determine the general trends in postgraduate theses written on Differential Item Functioning (DIF) in the field of Educational Measurement and Evaluation in Türkiye from 2012 to 2022. To this end, the theses were examined in terms of the type of theses, publication year, which data set was used, according to which variable DIF was examined, which school subjects were used, what the examined school subjects were, which country’s data were used, which DIF detection methods were used and the type of data used. Within the study, a total of 66 graduate theses written in Türkiye from 2012 to 2022 were analysed. As a result of the analysis, it was determined that the theses related to DIF were mostly written in 2019, with master’s and doctoral theses peaking in 2019 and 2016 respectively, that PISA data were frequently used, that the studies predominantly focused on the detection of DIF in relation to the gender variable, that mathematics data were commonly used, and after Türkiye, the United States data were used the most, that the Mantel-Haenszel (MH) method was predominantly used for the detection of DIF and that the studies were conducted using two-category data.Keywords

Measurement and evaluation, Differential item functioning (DIF), research trends, content analysisAbstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bilim dalında 2012 yılından 2022 yılına kadar Differential Item Functioning (DIF) ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin genel eğilimlerini belirlemektir. Bu amaçla tezler; tezlerin türü, yayın yılı, hangi veri setinin kullanıldığı, hangi değişkene göre DIF bakıldığı, hangi derslerin kullanıldığı, incelenen derslerin neler olduğu, hangi ülke verilerinin kullanıldığı, DIF belirleme yöntemlerinden hangisi/hangilerinin kullanıldığı ve veri türünün ne olduğu yönünden incelenmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye’de 2012 yılından 2022 yılına kadar yazılan 66 adet lisansüstü tez incelenmiştir. İnceleme sonucunda DIF ile ilgili tezlerin en çok 2019 yılında yazıldığı, yüksek lisans ve doktora tezlerinin sırasıyla 2019 ve 2016 yıllarında yoğunlaştığı, PISA verilerinin kullanıldığı, cinsiyet değişkenine göre DIF belirleme çalışmalarının ağırlıklı olduğu, matematik verilerinin kullanıldığı, Türkiye’den sonra en çok ABD verilerinin kullanıldığı, DIF belirlerken çoğunlukla Mantel-Haenszel (MH) yönteminin kullanıldığı ve çalışmaların iki kategorili veriler kullanılarak yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Ölçme ve değerlendirme, madde işlev farklılığı (MİF), ararştırma eğilimleri, içerik analizi