EXAMINATION OF EXAM ANXIETY OF FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS: AN EXAMPLE OF TOKAT FINE ARTS HIGH SCHOOL

GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE iNCELENMESİ: TOKAT GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖRNEĞİ

EXAMINATION OF EXAM ANXIETY OF FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS: AN EXAMPLE OF TOKAT FINE ARTS HIGH SCHOOL

 
Author : Mehmet Serkan UMUZDAŞ  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 102-130
DOI Number: :
Cite : Mehmet Serkan UMUZDAŞ -, (2020). EXAMINATION OF EXAM ANXIETY OF FINE ARTS HIGH SCHOOL STUDENTS: AN EXAMPLE OF TOKAT FINE ARTS HIGH SCHOOL. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 102-130. Doi: 10.35826/ijetsar.69.
    


Summary

Test anxiety, which emerges due to various reasons, can negatively affect students' academic achievement and future careers. Particularly, it was aimed to study on the young individuals who were evaluated with the performance output and to examine test anxiety of fine arts high school students according to various variables. The relational screening model was used in this research. The study includes the music students studying at Tokat Fine Arts High School in the 2019-2020 academic year. The data collection process was based on voluntariness. 85 (90.4%) of the music students consisting of 94 students in total were included in the research. In this research, the demographic information form prepared by the researcher to describe the demographic characteristics of the participants and the Turkish version of the Kenny Music Performance Anxiety Inventory (Tokinan, 2013) were used. In this research, no significant difference was found between the participant students' gender and anxiety scores. In addition to the studies reaching this result. When the anxiety scores were compared by age, no significant difference was found between them. In the research, when the anxiety scores were compared according to grade level, a significant difference was found. It was determined that the anxiety level increased according to the grade level of the students; however, it was seen that the 12th-grade students were the most anxious ones. When the performance test anxiety states of the students were examined according to the variable of educational level of the mother, it was seen that there was not a significant difference between all dimensions and total scores. 1/3 of the mothers participating in this research are primary school graduates. When the performance anxiety states of the students were examined according to the variable of educational level of the father, it was seen that there was a significant difference between total anxiety, negative performance perception and physiological sub-dimension scores. When the anxiety scores were compared according to the regular employment status of the mother and father, a significant difference was found.Keywords

Fine Arts High School, performance exam anxiety, musicAbstract

Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan sınav kaygısı, öğrencilerin akademik başarılarını ve gelecekteki kariyerlerini olumsuz etkileyebilir. Özellikle performans çıktısı ile değerlendirilen genç bireylerin incelenmesi ve güzel sanatlar lise öğrencilerinin sınav kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, 2019-2020 akademik yılında Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan müzik öğrencilerini içermektedir. Veri toplama süreci gönüllülük esasına dayanıyordu. Toplamda 94 öğrenciden oluşan müzik öğrencilerinin 85'i (% 90.4) araştırmaya dahil edilmiştir. Bu araştırmada araştırmacı tarafından katılımcıların demografik özelliklerini ve Kenny Müzik Performans Kaygı Envanteri'nin Türkçe versiyonunu (Tokinan, 2013) tanımlamak için hazırlanan demografik bilgi formu kullanılmıştır. Bu araştırmada, katılımcı öğrencilerin cinsiyet ve kaygı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuca ulaşan çalışmalara ek olarak. Anksiyete skorları yaşa göre karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmadı. Araştırmada kaygı puanları sınıf düzeyine göre karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmuştur. Öğrencilerin not düzeylerine göre kaygı düzeyinin arttığı; ancak 12. sınıf öğrencilerinin en endişeli olanlar olduğu görülmüştür. Öğrencilerin performans testi kaygı durumları annenin eğitim düzeyi değişkenine göre incelendiğinde, tüm boyutlar ile toplam puanlar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Araştırmaya katılan annelerin 1 / 3'ü ilkokul mezunudur. Öğrencilerin performans kaygı durumları babanın eğitim düzeyi değişkenine göre incelendiğinde, toplam kaygı, olumsuz performans algısı ve fizyolojik alt boyut puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Kaygı puanları anne ve babanın normal istihdam durumuna göre karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmuştur.Keywords

Güzel Sanatlar Lisesi, performans sınav kaygısı, müzik