SPORT CONSUMERS AND ONLINE SHOPPING: AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DECISION-MAKING STYLES AND SOCIAL MEDIA MARKETING ACTIVITIES

SPOR TÜKETİCİLERİ VE İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ: KARAR VERME TARZLARI İLE SOSYAL MEDYA PAZARLAMA FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SPORT CONSUMERS AND ONLINE SHOPPING: AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DECISION-MAKING STYLES AND SOCIAL MEDIA MARKETING ACTIVITIES

 
Author : Ayşe Aslı YÜZGENÇ  , Hülya CİN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2219-2231
DOI Number: :
Cite : Ayşe Aslı YÜZGENÇ , Hülya CİN, (2023). SPORT CONSUMERS AND ONLINE SHOPPING: AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DECISION-MAKING STYLES AND SOCIAL MEDIA MARKETING ACTIVITIES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2219-2231. Doi: 10.35826/ijetsar.694.
    


Summary

The research aims to determine the effect of sports consumers’ decision-making styles regarding their online shopping activities and social media marketing activities on their perceptions and compare these two dependent variables with various demographic variables. The research sample consists of 989 consumers who engage in online shopping and were included in the study using the convenience sampling method. As data collection tools, a Personal Information Form, the "Online Consumer Style Inventory (O-CSI),” and the "Social Media Marketing Activities Scale (SMMA)" were used. Descriptive statistical methods, t-tests, and ANOVA tests were employed to analyze the data. According to the findings, within the O-CSI, the sub-dimensions "high-quality, buying habit consciousness," “brand consciousness," "novelty-fashion consciousness," "price consciousness,” and “portability consciousness" show significant differences based on sex and the weekly internet shopping budget. Additionally, the sub-dimensions "high-quality, buying habit consciousness," brand consciousness," "novelty-fashion consciousness,” and "portability consciousness" show significant differences based on age groups. At the same time, the sub-dimensions "high-quality, buying habit consciousness," “brand consciousness," "novelty-fashion consciousness," and "price consciousness" show significant differences based on weekly internet shopping duration. Regarding the SMMA scale, no significant differences were found based on sex in all sub-dimensions, but significant differences were identified based on age groups in all sub-dimensions. Furthermore, the SMMA scale shows significant differences based on weekly internet shopping duration in the sub-dimensions "Personalization" and "Word of Mouth" and significant differences based on weekly internet shopping budget in the sub-dimensions "Informativeness" and "Word of Mouth." Correlation analysis results indicate that all sub-dimensions of O-CSI have a significant, moderate, and positive relationship with all sub-dimensions of SMMA. In conclusion, brands' marketing activities on social media effectively determine sports consumers' consumption preferences.Keywords

Sports consumer, online shopping, decision-making style, social media marketing activitiesAbstract

Bu araştırmanın amacı, spor tüketicilerinin online alışverişlerine ilişkin karar alma tarzları ile sosyal medya pazarlama aktivitelerinin tüketici algısına etkisinin belirlenmesi ve bu iki bağımlı değişkenin çeşitli demografik değişkenler ile karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemi, online alışveriş yapan ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile araştırmaya dahil edilen 989 tüketiciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların demografik bilgilerini anlamak üzere cinsiyet, yaş, haftalık internet alışveriş süresi ve haftalık internet alışveriş bütçesi gibi soruları içeren kişisel bilgi formu, “Online tüketici tarzları envanteri (O-TTE)” ve “Sosyal Medya Pazarlama Aktiviteleri Ölçeği (SMPA)” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntemleri, t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Bulgulara göre O-TTE'nin “alışkanlık halinde yüksek kaliteye duyarlı tüketici”, “markaya duyarlı tüketici”, “yenilikçi modaya duyarlı tüketici”, “fiyata duyarlı tüketici” ve “ürün portatifliğine/taşınabilirliğine duyarlı tüketici” alt boyutlarında cinsiyet değişkenine göre, “alışkanlık halinde yüksek kaliteye duyarlı tüketici”, “markaya duyarlı tüketici”, “yenilikçi modaya duyarlı tüketici” ve “ürün portatifliğine/taşınabilirliğine duyarlı tüketici” alt boyutlarında ise, yaş grubu değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Öte yandan O-TTE'nin “alışkanlık halinde yüksek kaliteye duyarlı tüketici”, “markaya duyarlı tüketici”, “yenilikçi modaya duyarlı tüketici” ve “fiyata duyarlı tüketici” alt boyutlarında haftalık internet alışveriş süresi değişkenine göre, “alışkanlık halinde yüksek kaliteye duyarlı tüketici”, “markaya duyarlı tüketici”, “yenilikçi modaya duyarlı tüketici”, “fiyata duyarlı tüketici” ve “ürün portatifliğine/taşınabilirliğine duyarlı tüketici” alt boyutlarında ise, haftalık internet alışveriş bütçesi değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmuştur. SMPA’nın tüm alt boyutlarında cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmazken, SMPA’nın tüm alt boyutlarında yaş grubu değişkenine göre anlamlı bir fark saptanmıştır. Ayrıca SMPA’nın “kişiselleştirme” ve “ağızdan ağıza” alt boyutlarında haftalık internet alışveriş süresi değişkenine göre, “bilgisellik” ve “ağızdan ağıza” alt boyutlarında ise haftalık internet alışveriş bütçesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Korelasyon analizi sonuçları, O-TTE’nin tüm alt boyutlarının SMPA’nın tüm alt boyutları ile anlamlı, orta düzeyde ve pozitif bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak markaların sosyal medyadaki pazarlama faaliyetleri, spor tüketicilerinin tüketim tercihleri üzerinde etkilidir.Keywords

Spor tüketicisi, online alışveriş, karar alma tarzı, sosyal medya pazarlama aktiviteleri