CONTENT AND BIBLIOMETRIC ANALYSES OF ARTICLES REGARDING GIFTED/ADHD STUDIES

ÖZEL YETENEK VE DEHB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İÇERİK VE BİBLİYOMETRİK ANALİZ

CONTENT AND BIBLIOMETRIC ANALYSES OF ARTICLES REGARDING GIFTED/ADHD STUDIES

 
Author : Sertan Talas  , Muhammet Davut Gül, Serdar Sönmez  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2956-2891
DOI Number: :
Cite : Sertan Talas , Muhammet Davut Gül, Serdar Sönmez, (2023). CONTENT AND BIBLIOMETRIC ANALYSES OF ARTICLES REGARDING GIFTED/ADHD STUDIES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2956-2891. Doi: 10.35826/ijetsar.697.
    


Summary

The aim of this study was to investigate the trends of articles regarding gifted/ADHD studies focusing on both bibliometric and content analysis. For this purpose, the PRISMA protocol was followed, and 42 articles were found for bibliometric analysis and 28 articles for content analysis based on WoS and Scopus databases. Rstudio tool was used for image/table creation and data analysis. The results of bibliometric analysis showed that the most cited journals are Gifted Child Quarterly and Rooper Review. The most productive authors were Anne N. Rinn and Kevin M. Antshel. The most relevant keywords were gifted, ADHD, and twice exceptional. The most productive country was the USA. There was no strong collaboration between countries. The findings of content analysis showed that the research aims could be classified into five categories: identification, behavioural, cognitive, academic and social-emotional, characteristics of gifted/ADHD students. The most preferred research aims were identification and behavioural, and cognitive characteristics of these students. The most used research method is quantitative approaches. The most preferred sample groups are primary and middle school students. The least ones are university students, teachers, parents, and adults.Keywords

Bibliometric analysis, Content analysis, Gifted, ADHDAbstract

Bu çalışmanın amacı, Özel Yetenekli/DEHB’ na odaklanan makalelerin eğilimlerini hem bibliyometrik hem de içerik analizine dayalı olarak incelemektir. Bu amaçla Prisma protokolü takip edilerek, WOS ve Scopus veritabanlarına taranan 42 makale bibliyometrik analiz için ve 28 makale içerik analizi için bulunmuştur. Veri analizi ve şekil/tablo oluşturma için RStudio kullanılmıştır. Bibliyometrik analizin sonuçları, en çok alıntı yapılan dergilerin Gifted Child Quarterly and Rooper Review olduğunu göstermiştir. En üretken yazarların Anne N. Rinn ve Kevin M. Antshel olduğu belirtilmiştir. En alakalı anahtar kelimeler özel yetenekli, DEHB ve iki kere özel kelimeleridir. En üretken ülke ABD idi. Ülkeler arasında güçlü bir iş birliği yoktur. İçerik analizi bulguları, araştırma amaçlarının beş kategoriye ayrılabileceğini göstermiştir: yetenekli/DEHB öğrencilerinin tanımlanması, davranışsal, bilişsel, sosyal-duygusal ve akademik özellikleridir. En çok tercih edilen araştırma amaçları, öğrencilerin kimlik, davranışsal ve bilişsel özelliklerini belirlemektir. En çok kullanılan araştırma yöntemi nicel yaklaşımlardır. En çok tercih edilen örnek gruplar ilk ve orta okul öğrencileridir. En azı üniversite öğrencileri, öğretmenler, ebeveynler ve yetişkinlerdirKeywords

Bibliyometrik Analiz, İçerik Analizi, Özel Yetenek, DEHB