A POSITIVE PARADIGM: BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF POSITIVE SCHEMA STUDIES

POZİTİF BİR PARADİGMA: POZİTİF ŞEMA ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

A POSITIVE PARADIGM: BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF POSITIVE SCHEMA STUDIES

 
Author : Ahmet Çağlar ÖZDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2886-2898
DOI Number: :
Cite : Ahmet Çağlar ÖZDOĞAN , (2023). A POSITIVE PARADIGM: BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF POSITIVE SCHEMA STUDIES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2886-2898. Doi: 10.35826/ijetsar.698.
    


Summary

In recent years, research in the field of psychology has shifted its focus from diseases and dysfunctions in individuals to exploring the potential for development and strengths of people, largely influenced by the principles of positive psychology. Consequently, it can be asserted that studies in the field of psychology are advancing within a positive paradigm. Under the influence of positive psychology, a noticeable shift from early maladaptive schemas to positive schemas has emerged in research, which has garnered attention in the relevant literature. Thus, the primary aim of this study was to conduct a bibliometric analysis of research on positive schemas. To achieve this objective, we examined 2135 publications related to positive schemas in the Web of Science (WoS) database. The data obtained from this examination were systematically coded and transferred to a computerized environment. The analysis of this data was carried out through bibliometric methods. The results of this analysis shed light on the current research trends pertaining to positive schemas.Keywords

Positive psychology, positive schema, bibliometric analysis.Abstract

Son yıllarda psikoloji alanındaki araştırmalar pozitif psikolojinin de etkisiyle insanlardaki hastalıklar ve işlev bozukluklarından ziyade insanların potansiyel gelişimlerine ve güçlü yönlerine odaklanıyor. Dolayısıyla psikoloji alanındaki çalışmaların pozitif paradigma temelinde ilerlediğini ifade edebiliriz. Pozitif psikolojinin bu etkisi ile araştırmalarda erken dönem uyumsuz şemalardan olumlu şemalara doğru bir değişim ilgili literatürde dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada pozitif şemaya ilişkin araştırmaların bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan teknoloji bağımlılığı ve olumlu şema araştırmaları ile ilgili 2135 yayın incelenmiş ve incelemeden elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizinde bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda pozitif şema ile ilgili araştırma eğilimleri tartışılmıştır.Keywords

Pozitif psikoloji, pozitif şema, bibliyometrik analiz