THE RELATIONSHIP BETWEEN TABLE TENNIS ATHLETES' ATTITUDES TOWARDS SPORTS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT

SPORA YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: RAKETLİ SPORLARDAN MASA TENİSİ SPORCULARI

THE RELATIONSHIP BETWEEN TABLE TENNIS ATHLETES' ATTITUDES TOWARDS SPORTS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT

 
Author : Tuğba MUTLU BOZKURT  , Eylem BOZKURT, Uğur OLGUN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 2847-2860
DOI Number: :
Cite : Tuğba MUTLU BOZKURT , Eylem BOZKURT, Uğur OLGUN, (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN TABLE TENNIS ATHLETES' ATTITUDES TOWARDS SPORTS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 24, p. 2847-2860. Doi: 10.35826/ijetsar.704.
    


Summary

In this study, it was aimed to examine the relationship between the attitudes of racquet players in Bitlis and Malatya towards sports and their psycho-social, physical and mental development levels and academic success. The study group consists of students from Saadetin Aka Secondary School (29), Hüseyin Çelik Anatolian High School (48) and İnönü University (20) students in the province of Bitlis in the 2022-2023 academic year. It consists of a total of 97 students, 45 (46.4%) female and 52 (53.6%) male, who participated in the research voluntarily. Relational screening model was used in the research. Personal Information Form and Attitude towards Sports Scale were used as data collection tools in the study. The analysis of the data in the research was made with the SPSS 22 statistical package program. The findings obtained from the research were analyzed according to the variables of gender, education level, perceived economic status, regular sports, sports year and academic achievement level. In conclusion; While no significant difference was found between the students' Attitude towards Sports Scale mean scores and the variables of gender, perceived economic status; A statistically significant difference was found in the variables of education level, regular sports and years of doing sports. In addition, as a result of the correlation analysis between the Attitudes towards Sports Scale and the psycho-social, physical and mental development sub-dimensions and the level of academic achievement, a high level of positive correlation was found (p<0.05).Keywords

Sports, racquet sports, attitude towards sports, academic success.Abstract

Bu çalışmada, Bitlis ve Kayseri’ de bulunan raket sporcularının spora yönelik tutumları ile psiko-sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişme düzeyleri ile akademik başarıyla arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde, Bitlis ilinde bulunan Saadetin Aka ortaokulundan (29), Hüseyin Çelik Anadolu lisesinden (48) ve İnönü üniversitesinde öğrenim gören (20) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 45’i kadın (%46.4), 52’i erkek (%53.6) olmak üzere toplam 97 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu ve Spora Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi SPSS 22 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular cinsiyet, eğitim düzeyi, algılanan ekonomik durum, düzenli spor yapma, spor yılı ve akademik başarı düzeyi değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Sonuç olarak; öğrencilerin Spora Yönelik Tutum Ölçeği puan ortalamaları ile cinsiyet, algılanan ekonomik durum değişkenleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmezken; eğitim düzeyi, düzenli spor yapma ve spor yapma yılı değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca Spora Yönelik Tutum Ölçeği ile psiko-sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişme alt boyutları ile akademik başarı düzeyi arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda pozitif yönde, yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir (p<0.05).Keywords

Spor, raket sporları, spora yönelik tutum, akademik başarı.