ORIENTATION PROCESS OF INTERNATIONAL STUDENTS: THE EXAMPLE OF TURKEY SCHOLARSHIPS

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ORYANTASYON SÜRECİ: TÜRKİYE BURSLARI ÖRNEĞİ

ORIENTATION PROCESS OF INTERNATIONAL STUDENTS: THE EXAMPLE OF TURKEY SCHOLARSHIPS

 
Author : TARIK DEMİR  , Mehmet ER  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 25
Page : 3083-3123
DOI Number: :
Cite : TARIK DEMİR , Mehmet ER, (2023). ORIENTATION PROCESS OF INTERNATIONAL STUDENTS: THE EXAMPLE OF TURKEY SCHOLARSHIPS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 25, p. 3083-3123. Doi: 10.35826/ijetsar.709.
    


Summary

International student mobility is growing every year and Türkiye is one of the countries with a significant share in this mobility. According to YÖK (2022), approximately 224 thousand international students enrolled in higher education in 2021-2022 academic year are studying in Türkiye. A significant portion of these students are scholarship students of the Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB). YTB, which offers scholarships and accommodation to thousands of international students every year under the program called Türkiye Scholarships, ensures that these students who come to Türkiye receive associate, undergraduate and graduate education. These students come to Türkiye mainly in September-October of each year and continue their education in colleges, faculties and institutes after receiving Turkish language education in the language teaching centers of universities (TÖMER/DİLMER etc.). It is known that YTB makes a success-oriented selection. This selection is made by a commission in an impartial manner and the scholarship recipients are determined. Scholarship recipients are supported at every stage from transportation, reception, accommodation, registration and orientation in cooperation with YTB and Universities. However, the most important focus of this process is not the execution of this bureaucracy. When the student who carries out these works and procedures starts the education routine, he/she overcomes the first shock and enters the questioning phase. It can be said that this is the most important part of orientation. Within the scope of the study, with the qualitative research model, these processes and stages were addressed with performative reflections as well as theoretical knowledge; it was observed that students mainly complained about bureaucracy and lack of communication between institutions. In the light of the findings, suggestions such as digital coordination were presented.Keywords

International students, orientation, welcome, Türkiye scholarships.Abstract

Uluslararası öğrenci hareketliliği her geçen yıl büyümektedir ve Türkiye bu hareketlilikte önemli pay alan ülkelerdendir. YÖK (2022) verilerine göre 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yükseköğretimde kayıtlı yaklaşık 224 bin uluslararası öğrenci Türkiye’de eğitim almaktadır. Bu öğrencilerinin önemli bir kısmını da Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) burslusu öğrenciler oluşturmaktadır. Her yıl binlerce uluslararası öğrenciye Türkiye Bursları adlı program kapsamında burs ve barınma imkânı sunan YTB, Türkiye’ye gelen bu öğrencilerin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim almasını sağlamaktadır. Bu öğrenciler, ağırlıklı olarak her yılın eylül-ekim aylarında Türkiye’ye gelmekte ve üniversitelerin dil öğretim merkezlerinde (TÖMER/DİLMER vd.) Türkçe eğitimi aldıktan sonra yüksekokul, fakülte ve enstitülerde eğitimlerine devam etmektedirler. YTB tarafından, başarı odaklı bir seçki yapıldığı bilinmektedir. Söz konusu seçki, bir komisyon tarafından tarafsız biçimde yapılarak burslandırılacak kişiler belirlenmektedir. Bursiyerler YTB ve Üniversiteler iş birliğinde; ulaşımdan, karşılamaya, konaklamadan kayıt ve oryantasyon sürecine kadar her aşamada desteklenmektedir. Ancak bu sürecin en önemli odağı bu bürokrasinin yürütülmesi değildir. Bu iş ve işlemleri yürüten öğrenci eğitim rutinine başladığında ilk şoku atlatarak sorgulama aşamasına geçmektedir. Oryantasyonun en önemli kısmının burası olduğu söylenebilir. Çalışma kapsamında nitel araştırma modeliyle bu süreç ve aşamalara, kuramsal bilginin yanı sıra edimsel yansımalarla değinilmiş; öğrencilerin ağırlıklı olarak bürokrasiden ve kurumlar arası iletişim eksiliğinden şikâyet etikleri gözlemlenmiştir. Tespitler ışığında dijital koordinasyon gibi öneriler sunulmuştur.Keywords

Uluslararası öğrenciler, oryantasyon, karşılama, Türkiye bursları.