TEACHERS' OPINIONS ON PIANO LESSON EXAMS BEING CONDUCTED BY A COMMITTEE IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE PİYANO DERSİ SINAVLARININ KOMİSYON TARAFINDAN YAPILMASI KONUSUNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TEACHERS' OPINIONS ON PIANO LESSON EXAMS BEING CONDUCTED BY A COMMITTEE IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS

 
Author : Sezer Dinçer    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 25
Page : 3021-3046
DOI Number: :
Cite : Sezer Dinçer , (2023). TEACHERS' OPINIONS ON PIANO LESSON EXAMS BEING CONDUCTED BY A COMMITTEE IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 25, p. 3021-3046. Doi: 10.35826/ijetsar.711.
    


Summary

This study is a descriptive field research that includes the opinions of teachers on the evaluation stage of the piano course taught in Fine Arts High Schools about the commission or individual application of the evaluation exams. The population of the research consists of piano teachers who teach piano lessons in Fine Arts High Schools affiliated to the Ministry of National Education in our country, and the sample consists of teachers who conduct piano lessons that can be reached. The data in the study were obtained through a questionnaire applied to the field teachers working in the schools in the sample group. In the MoNE piano course curriculum (2010), there are explanations about making the practice exam common, while in the 2016 curriculum and the current curriculum (2022), the statement about making it common in the measurement and evaluation section has been removed. Despite the removal of the statement about making the exam jointly in the measurement and evaluation section in the curricula, it was determined that the teachers carried out the exam with a joint commission. Although the teachers think that the evaluation of the piano lesson exams by the commission is efficient, they stated that there should be criteria such as common work and lower threshold for commission exams.Keywords

Fine Arts High School, piano education, piano lesson exams, piano.Abstract

Bu araştırma Güzel Sanatlar Liselerinde okutulan piyano dersinin değerlendirme aşamasında öğretmenlerin, değerlendirme sınavlarının komisyon ile veya bireysel uygulaması konusundaki görüşlerini içeren betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini ülkemizde MEB’e bağlı Güzel Sanatlar Liselerinde piyano derslerini okutan piyano öğretmenleri, örneklemini ise ulaşılabilen piyano derslerini yürüten öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, örneklem grubunda yer alan okullardaki görev yapan alan öğretmenlerine uygulanan anket yolu ile elde edilmiştir. MEB piyano dersi öğretim programında (2010) uygulama sınavının ortak yapılması konusunda açıklamalar bulunurken, 2016 öğretim programı ve güncel olarak kullanılan programda (2022) ölçme ve değerlendirme bölümünde ortak yapılması ile ilgili ifadenin kaldırılmıştır. Öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme bölümünde ortak yapılması ile ilgili ifadenin kaldırılmasına rağmen öğretmenlerin ortak komisyon ile sınavı gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Öğretmenler piyano dersi sınavlarının komisyonca değerlendirilmesinin verimli olduğunu düşünmekle birlikte komisyon sınavları için ortak eser, alt baraj gibi kriterlerin olması gerektiğini ifade etmişlerdir.Keywords

Güzel sanatlar lisesi, piyano eğitimi, piyano dersi sınavları, piyano.