INVESTIGATION OF EXPERIMENTAL STUDIES IN THE FIELD OF CAREER PSYCHOLOGICAL COUNSELLING

KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI ALANINDA YAPILAN DENEYSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF EXPERIMENTAL STUDIES IN THE FIELD OF CAREER PSYCHOLOGICAL COUNSELLING

 
Author : Murat KONUK  , Adem YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 25
Page : 2983-3020
DOI Number: :
Cite : Murat KONUK , Adem YILMAZ, (2023). INVESTIGATION OF EXPERIMENTAL STUDIES IN THE FIELD OF CAREER PSYCHOLOGICAL COUNSELLING. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 25, p. 2983-3020. Doi: 10.35826/ijetsar.713.
    


Summary

This research is important in terms of showing the current situation regarding current experimental studies involving different age groups published in the field of career counselling and vocational guidance. Within the scope of this study, it was aimed to determine the approaches and models used in the studies conducted in the field of career counselling and vocational guidance between 2013-2023, to examine the methods of analysis, to determine the characteristics of the study groups and the general thematic patterns of dependent variables, and to reveal the new paradigm changes in the current study areas. In the research process, document analysis method, one of the qualitative research approaches, was used. Document analysis is a data collection method that involves the thematic analysis of written materials containing information about research on phenomena. In the research, articles and postgraduate theses including the studies in the field of career counselling conducted between 2013-2023 covering the last ten years were examined. Only experimental studies were included in the evaluation and descriptive studies were excluded. In order to evaluate the studies, a "Publication Review Form" was prepared by the researchers. This form consists of 9 sections: publication year, research type, dependent variable and subject area, sample group, number of sessions, session duration, type of sample group, theoretical approach and type of analysis used. The data obtained within the scope of the research were subjected to qualitative data analysis and inferences and suggestions were made.Keywords

Career counselling, experimental studies, document analysisAbstract

Bu araştırma, kariyer psikolojik danışmanlığı ve mesleki rehberlik alanında yayınlanmış farklı yaş gruplarını içine alan güncel deneysel çalışmalara ilişkin mevcut durumu göstermesi açısından önemlidir. Bu çalışma kapsamında 2013-2023 yılları arasında kariyer psikolojik danışmanlığı ve mesleki rehberlik alanında gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan yaklaşım ve modelleri tespit etmek, analiz yöntemlerini incelemek, çalışma gruplarının özelliklerini ve bağımlı değişkenlerin genel tematik örüntülerini belirlemek, güncel çalışma alanlarındaki yeni paradigma değişimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde nitel araştırma yaklaşımlarından doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, olgular hakkında yapılan araştırmalara ilişkin bilgi içeren yazılı materyallerin tematik analizini kapsayan veri toplama yöntemidir. Araştırmada, son on yılı kapsayacak şekilde 2013-2023 yılları arasında yapılan kariyer psikolojik danışmanlığı alanındaki çalışmaları içeren makale ve lisansüstü tezler incelenmiştir. Ulaşılan araştırmalardan sadece deneysel nitelikte olan çalışmalar değerlendirme kapsamına alınmış, betimsel çalışmalar kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırmaları değerlendirebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından “Yayın İnceleme Formu” hazırlanmıştır. Bu form yayın yılı, araştırma türü, bağımlı değişken ve konu alanı, örneklem grubu, oturum sayısı, oturum süresi, örneklem grubunun türü, kuramsal yaklaşım ve kullanılan analiz türü olmak üzere 9 bölümden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler nitel veri analizine tabi tutularak, çıkarımlarda ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Kariyer psikolojik danışmanlık, deneysel çalışmalar, doküman incelemesi