WHAT SHOULD PIANO EDUCATION BE LIKE TODAY?

GÜNÜMÜZ PİYANO ÖĞRETİMİ NASIL OLMALIDIR?

WHAT SHOULD PIANO EDUCATION BE LIKE TODAY?

 
Author : TARKAN YAZICI    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 25
Page : 3124-3143
DOI Number: :
Cite : TARKAN YAZICI , (2023). WHAT SHOULD PIANO EDUCATION BE LIKE TODAY?. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 25, p. 3124-3143. Doi: 10.35826/ijetsar.714.
    


Summary

This qualitative study aims to reveal the requirements of today’s piano education. The study employed a document analysis design to collect the study data and aims to address the following problem statement: “What should today’s piano education be like?” Accordingly, the national and international literature on piano education was reviewed and a general content for the study was determined. Collected study data were then compared using a critical approach and questioned and presented clearly. These data were described using quotations from the documents examined. The study results show that, due to its functions in music education in general, piano education is one of the most important dimensions of both general, amateur, and vocational music education, and that the musical communication between music teachers and students using the piano significantly affects the formation of desired behaviors or behavioral changes in individual learners. In addition, it was found that those individuals receiving piano education also received and developed their ear training due to the piano being a polyphonic instrument. The study showed that various problems are encountered during piano education and that because each individual is different there is no single method or technique suitable to every student. Finally, it was determined that piano education should not be teacher-centered.Keywords

Education, piano, piano education.Abstract

Model olarak nitel karakterli olup, veri toplama tekniği açısından doküman incelenmesi deseninde olan bu araştırmanın amacı, günümüz piyano eğitiminin gerekliliklerini ortaya koymaktır. Dolayısıyla araştırmanın problem cümlesi; “günümüz piyano eğitimi nasıl olmalıdır?” şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle “piyano” ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazın taraması yapılarak, araştırmaya ait genel bir içerik belirlenmiştir. Elde edilen veriler, eleştirel bir yaklaşımla karşılaştırılarak net bir biçimde sorgulanmış, sunulmuş ve veriler, incelenen dokümanlardan alıntılar yapılarak betimlenmiştir. Araştırma sonucunda piyano eğitiminin, müzik eğitimindeki işlevleri sebebi ile hem genel, hem özengen (amatör), hem de mesleki müzik eğitiminin en önemli boyutlarından biri olduğu; müzik öğretmenleri ve öğrenciler arasında piyano kullanılarak sağlanan müziksel iletişimin, bireyde istenilen davranışların ya da davranış değişikliklerinin oluşturulmasını önemli ölçüde etkilediği; piyanonun çoksesli bir çalgı olmasından dolayı, bu öğrenimi gören kişilerin, kulak eğitimlerinin de gerçekleşmekte ve gelişmekte olduğu; piyano öğretiminde çeşitli sorunlarla karşılaşılabildiği; piyano eğitiminde, her bireyin farklılık göstermesinden dolayı her öğrenciye uygun tek bir yöntem ya da tekniğin bulunmadığı; piyano öğretiminin öğretmen merkezli olmamasının önem kazandığı tespit edilmiştir.Keywords

Piyano, Öğretim, Piyano Öğretimi.