INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HIGH SCHOOL STUDENTS' PERCEPTION OF BOREDOM IN FREE TIME ON SOCIAL MEDIA ADDICTION

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGILARININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINA ETKİSİNİN INCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HIGH SCHOOL STUDENTS' PERCEPTION OF BOREDOM IN FREE TIME ON SOCIAL MEDIA ADDICTION

 
Author : MUHAMMED ÖMER EREN  , Metin BAYRAK, Gökhan DOKUZOĞLU  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 25
Page : 3144-3167
DOI Number: :
Cite : MUHAMMED ÖMER EREN , Metin BAYRAK, Gökhan DOKUZOĞLU, (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HIGH SCHOOL STUDENTS' PERCEPTION OF BOREDOM IN FREE TIME ON SOCIAL MEDIA ADDICTION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 25, p. 3144-3167. Doi: 10.35826/ijetsar.717.
    


Summary

Bu çalışma, lise öğrencilerinin serbest zamanda sıkılma algılarının sosyal medya bağımlılığı üzerinde etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeline göre yürütülen çalışmamızda ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, ilk bölüm araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu (yaş, cinsiyet, sosyal medyada geçirilen süre, ençok kullanılan sosyal medya aracı, sosyal medyayı kullanım amacı), ikinci bölümde Özgenel vd., (2019) tarafından geliştirilen Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ), üçüncü bölümde Iso-Ahola ve Weissinger (1990) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması Kara vd., (2014) tarafından yapılan Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analizi yapılmıştır. İstatistiksel açıdan, frekans, yüzde ve güvenirlik katsayısı, t testi, anova testi, pearson korelasyon testi ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Ölçeklerin güvenirliliği Cronbach’s Alpha katsayısı ile belirlenmiştir. Analiz %95 güven aralığında hesaplanmıştır. Toplamda 356 katılımcıya ulaşılmıştır. Serbest zamanda sıkılma algıları ve sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, katılımcıların serbest zamanda sıkılma algıları ve sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında yapılan analizde ise serbest zamanda sıkılma algısı toplam puanı ve sıkılma alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir sonucuna varılmıştır. Serbest zamanda sıkılma algısı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik pearson korelasyon analizi yer almaktadır. Sosyal medya bağımlılığı ile sıkılma algısı arasında pozitif yönde orta düzeyde ve anlamlı ilişki olduğu görülürken (r= ,409); Sosyal medya bağımlılığı ile doyumsuzluk arasında düşük düzeyde anlamlı ve negatif ilişki olduğu görülmektedir (r= -,146). Ayrıca serbest zamanda sıkılma algısının sosyal medya bağımlılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu ancak doyumsuzluk değişkeninde bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Lesire Time, Boredom, Social Media Addiction.Abstract

This study was conducted to investigate the effect of high school students' perceptions of boredom during leisure on social media addiction. In our study, which was conducted according to the general screening model, the relational screening model was used. As a data collection tool, in the first part, the personal information form developed by the researcher (age, gender, time spent on social media, most used social media tool, purpose of using social media), in the second part, Social Media Addiction for Adolescents developed by Özgenel et al. (2019) Scale (SMASA), in the third part, the Leisure Boredom Perception Scale, developed by Iso-Ahola and Weissinger (1990) and its Turkish adaptation by Kara et al. (2014), was used. The data obtained was analyzed using the SPSS 25.0 package program. Statistically, frequency, percentage and reliability coefficient, t test, anova test, pearson correlation test and linear regression analyzes were performed. The reliability of the scales was determined by Cronbach's Alpha coefficient. The analysis was calculated with a 95% confidence interval. A total of 356 participants were reached. There was no significant difference between the perception of boredom in free time and social media addiction levels and the age variable, and in the analysis made between participants' perceptions of boredom in free time and social media addiction levels and the gender variable, there was a statistically significant difference in the total score of perception of boredom in free time and the boredom sub-dimensions. has been detected. It was concluded. Pearson correlation analysis is included to determine the relationship between the perception of boredom in free time and social media addiction. While there is a positive, moderate and significant relationship between social media addiction and perception of boredom (r = .409); There appears to be a low significant and negative relationship between social media addiction and dissatisfaction (r= -.146). In addition, it was concluded that the perception of boredom in free time had a statistically significant and positive effect on social media addiction, but there was no difference in the dissatisfaction variable.Keywords

Algı, Sıkılma, Bağımlılık, Sosyal Medya Bağımlılığı.