EXAMINING THE REGULATORY ROLE OF AGE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN EXISTENTIAL ANXIETY AND SECONDARY TRAUMATIC STRESS IN TEACHERS

ÖĞRETMENLERDE VAROLUŞSAL KAYGI İLE İKİNCİL TRAVMATİK STRES ARASINDAKİ İLİŞKİDE YAŞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

EXAMINING THE REGULATORY ROLE OF AGE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN EXISTENTIAL ANXIETY AND SECONDARY TRAUMATIC STRESS IN TEACHERS

 
Author : ECE CÖMERTPAY  , HİLAL DURAK  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 53-83
DOI Number: :
Cite : ECE CÖMERTPAY , HİLAL DURAK, (2024). EXAMINING THE REGULATORY ROLE OF AGE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN EXISTENTIAL ANXIETY AND SECONDARY TRAUMATIC STRESS IN TEACHERS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 26, p. 53-83. Doi: 10.35826/ijetsar.723.
    


Summary

Although every person has thoughts about their own existence, for some these thoughts cause intense anxiety. Similarly, individuals' reactions to secondary trauma also differ. In our study, the relationship between existential anxiety and secondary traumatic stress and the regulatory effect of age on this relationship were investigated with the idea that it may contribute to determining which factors may be effective in this differentiation. The study group consisted of 608 teachers working in Adana in the 2022-2023 academic year. In the study, "Personal Information Form" was used to determine demographic characteristics, "Secondary Traumatic Stress Scale" was used to evaluate secondary traumatic stress symptoms, and "Existential Anxiety Scale" was used to evaluate the level of existential anxiety. The data obtained were analyzed using moderation package program in R Programming environment. As a result of the study, it was concluded that there was a significant relationship between existential anxiety and secondary traumatic stress; age 40-49 years had a moderating effect between anxiety of meaninglessness and involuntary affect, age 40-49 years had a moderating effect between death anxiety and involuntary affect, and age 60 and over had a moderating effect between death anxiety and avoidance and arousal. It is thought that increasing the level of knowledge of teachers about trauma, secondary trauma, coping with trauma and approaching students about trauma, expanding psychoeducation programs, increasing their awareness about existential anxiety and receiving professional support in this regard will be a protective measure.



Keywords

EXISTENTIAL ANXIETY, SECONDARY TRAUMATIC STRESS, AGE



Abstract

Her insan kendi varoluşu üzerine düşüncelere sahip olmakla birlikte, bazıları için bu düşünceler yoğun kaygıya neden olmaktadır. Benzer bir şekilde bireylerin ikincil travma karşısında verdiği tepkiler de farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmada hangi faktörlerin etkili olabileceğinin belirlenmesine katkı sağlayabileceği düşüncesiyle araştırmamızda varoluşsal kaygı ile ikincil travmatik stres arasındaki ilişkiler ve bu ilişkide yaşın düzenleyici etkisi araştırılmıştır. Çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Adana’da görev yapmakta olan 608 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada demografik özelliklerin belirlenmesi amacıyla ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’, ikincil travmatik stres belirtilerini değerlendirmek amacıyla ‘‘İkincil Travmatik Stres Ölçeği’’, varoluşsal kaygı düzeyini değerlendirmek amacıyla “Varoluşsal Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler R Programlama ortamında moderation paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; varoluşsal kaygı ile ikincil travmatik stres arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu; anlamsızlık kaygısı ile istemsiz etkilenmeler arasında 40-49 yaşın, ölüm kaygısı ile istemsiz etkilenmeler arasında 40-49 yaşın, ölüm kaygısı ile kaçınma ve uyarılmışlık arasında 60 ve üstü yaşın düzenleyici etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin travma, ikincil travma, travmayla baş etme ve travma konusunda öğrencilere yaklaşım konularındaki bilgi düzeyinin arttırılması, psikoeğitim programlarının yaygınlaştırılması; varoluşsal kaygı konusunda farkındalıklarının arttırılması ve bu konuda profesyonel destek alınmasının koruyucu bir önlem olacağı düşünülmektedir.



Keywords

VAROLUŞSAL KAYGI, İKİNCİL TRAVMATİK STRES, YAŞ