THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPALS' ACCOUNTABILITY LEVELS AND TEACHERS' MOTIVATION IN THE CONTEXT OF RELEVANT LITERATURE

OKUL MÜDÜRLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İLGİLİ LİTERATÜR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPALS' ACCOUNTABILITY LEVELS AND TEACHERS' MOTIVATION IN THE CONTEXT OF RELEVANT LITERATURE

 
Author : Hasan Tolga Aydos  , Esra AYDOS, Özgür BAYSAL, Hakan ERAVCI  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 130-153
DOI Number: :
Cite : Hasan Tolga Aydos , Esra AYDOS, Özgür BAYSAL, Hakan ERAVCI, (2024). THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPALS' ACCOUNTABILITY LEVELS AND TEACHERS' MOTIVATION IN THE CONTEXT OF RELEVANT LITERATURE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 26, p. 130-153. Doi: 10.35826/ijetsar.725.
    


Summary

This study emphasizes the importance of accountability in education by examining the relationship between the accountability levels of school principals and the motivation of teachers. It is well-recognized that accountability in the relationships educational institutions establish with students, teachers, and parents is critically important. The study highlights the necessity for effective accountability processes in educational institutions to respond to changing needs. It demonstrates that accountability is directly linked to the goal of enhancing quality in education. It is noted that school administrators and teachers are responsible for the educational levels in their schools and must increase efficiency in education to meet student expectations. This process plays a key role in evaluating educational performance and scrutinizing learning outcomes. The research involves a review of the current literature on accountability in education, covering studies, laws, and social transformations in this field. This examination reveals an increase in concrete information about school performances and how discussions of accountability have become significant in education. Accountability occupies a central position in the management of the education system and its overall structure. The relationship between the accountability levels of school principals and the motivation of teachers, the focus of this study, is considered a critical factor in enhancing educational quality and maximizing student success. The role of accountability in distinguishing good from bad practices and identifying the sources of problems is discussed. The findings of this research are anticipated to contribute to the development of educational policies and practices.Keywords

accountability, educational quality, teacher motivation, school managementAbstract

Bu çalışma, okul müdürlerinin hesap verebilirlik düzeyleri ile öğretmenlerin motivasyonları arasındaki ilişkiyi inceleyerek eğitimde hesap verebilirlik kavramının önemini vurgulamaktadır. Eğitim kurumlarının, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle kurduğu ilişkilerde hesap verebilirlik anlayışının ne derece kritik olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, eğitim kurumlarının değişen ihtiyaçlara yanıt verebilmesi için hesap verebilirlik süreçlerinin etkili bir şekilde işlemesi gerektiği vurgulanır. Çalışma, hesap verebilirliğin eğitimdeki kaliteyi artırma hedefiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Yönetici ve öğretmenlerin okuldaki eğitim düzeylerinden sorumlu olmaları ve öğrenci beklentilerini karşılamak için eğitimde verimi artırmaları gerektiği belirtilir. Bu süreç, eğitimdeki performans değerlendirmeleri ve öğrenim çıktılarının sorgulanmasında kilit bir rol oynar. Araştırmada, eğitimde hesap verebilirlikle ilgili mevcut literatür incelenmiş ve bu alanda yapılan çalışmalar, yasalar ve sosyal dönüşümler ele alınmıştır. Bu inceleme, okul performanslarına yönelik somut bilgilerin artışını ve hesap verme tartışmalarının eğitim alanında nasıl bir yer edindiğini göstermektedir. Hesap verme, eğitim sisteminin yönetiminde ve eğitim sisteminin genel yapısında merkezi bir konumda bulunmaktadır. Çalışmanın odak noktası olan okul müdürlerinin hesap verebilirlik düzeyleri ile öğretmenlerin motivasyonları arasındaki ilişki, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrenci başarısının maksimize edilmesi için kritik bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, iyi ve kötü uygulamaları ayırt etme ve sorunların kaynağını belirleme konusunda hesap verebilirliğin rolü tartışılmaktadır. Araştırmanın bu yönde sağlayacağı bulguların, eğitim politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunacağı öngörülmektedir.Keywords

Hesap verebilirlik, eğitim kalitesi, öğretmen motivasyonu, okul yönetimi