EXAMINING THE MOTIVATIONS OF SPECIALLY GIFTED CHILDREN TO PARTICIPATE IN PHYSICAL ACTIVITY AND PLAY DIGITAL GAMES

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM VE DİJİTAL OYUN OYNAMA MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

EXAMINING THE MOTIVATIONS OF SPECIALLY GIFTED CHILDREN TO PARTICIPATE IN PHYSICAL ACTIVITY AND PLAY DIGITAL GAMES

 
Author : Serdar KOÇ  , Atike YILMAZ, Hüseyin KIRIMOĞLU  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 207-223
DOI Number: :
Cite : Serdar KOÇ , Atike YILMAZ, Hüseyin KIRIMOĞLU, (2024). EXAMINING THE MOTIVATIONS OF SPECIALLY GIFTED CHILDREN TO PARTICIPATE IN PHYSICAL ACTIVITY AND PLAY DIGITAL GAMES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 26, p. 207-223. Doi: 10.35826/ijetsar.731.
    


Summary

The research aims to investigate the motivation of specially talented children to participate in physical activity and their motivation to play digital games in terms of various variables. A general screening method was used in the research. Data were obtained using the Digital Game Playing Motivation Scale and the Physical Activity Participation Motivation Scale. The participants of the research were 199 students in total. Non-parametric and Spearman correlation tests were applied to analyze the data. According to the gender variable, a statistically significant difference was detected between the causality sub-dimension and the success and revival sub-dimensions. A significant difference was found in all sub-dimensions of the variables of sports status and education level and the sub-dimensions of digital game-playing motivation, success and revitalization. A statistically significant, low-level, negative relationship was detected between the age variable of the students and the uncertainty sub-dimension of the desire to play. According to the correlation test results, there was a statistically low level of positive correlation between the environmental reasons sub-dimension and the success and revival sub-dimension and a statistically low level of positive correlation between the gratuitousness sub-dimension and the curiosity and social acceptance sub-dimension and the uncertainty in play desire sub-dimensions, and a statistically significant difference between the curiosity and social acceptance sub-dimension. A moderate positive significant relationship was found. As a result, it was observed that male students participated in more physical activities and wanted to play more digital games according to the gender variable. Students who do sports regularly have more motivation to participate in physical activity due to individual reasons, environmental reasons and no reason compared to those who do not do sports. According to the education level variable, primary school students are more likely to engage in physical activity in the individual reasons and environmental reasons sub-dimensions, and secondary school students are more likely to engage in physical activity in the no-reason sub-dimension. In the revival sub-dimension, it was observed that primary and secondary school students were more motivated to play digital games.Keywords

Special talent, physical activity, digital game, motivationAbstract

Bu araştırmada özel yetenekli çocukların fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu ile dijital oyun oynama motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada Genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Ölçeği ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını toplamda 199 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde Non-parametrik ve Spearman Korelasyon Testleri uygulanmıştır. Cinsiyet değişkenine göre nedensizlik alt boyutunda ve başarı ve canlanma alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Spor yapma durumu ve Eğitim kademesi değişkenlerinin tüm alt boyutlarında ve dijital oyun oynama motivasyonu, başarı ve canlanma alt boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin yaş değişkeni ile oyun isteğinde belirsizlik alt boyutu arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Korelasyon testi sonuçlarına göre ise, çevresel nedenler alt boyutu ile başarı ve canlanma alt boyutu arasında ve nedensizlik alt boyutu ile merak ve sosyal kabul alt boyutu ve oyun isteğinde belirsizlik alt boyutları arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde pozitif yönlü, merak ve sosyal kabul alt boyutu arasında istatistiksel olarak orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, cinsiyet değişkenine göre erkek öğrencilerin daha fazla fiziksel aktiviteye katılım gösterdikleri ve daha fazla dijital oyun oynama isteğinde oldukları görülmüştür. Düzenli spor yapan öğrencilerin yapmayanlara oranla bireysel nedenler, çevresel nedenler ve nedensizlik nedeniyle fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının daha fazla olduğu, eğitim kademesi değişkenine göre bireysel nedenler ve çevresel nedenler alt boyutlarında ilkokul öğrencilerinin, nedensizlik alt boyutunda da ortaokul öğrencilerinin daha çok fiziksel aktivitede bulundukları, başarı ve canlanma alt boyutunda ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin daha fazla dijital oyun oynama motivasyonunda oldukları görülmüştür.Keywords

Özel yetenek, fiziksel aktivite, dijital oyun, motivasyon