ENHANCING NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE EDUCATION THROUGH GAMIFICATION: INVESTIGATING ITS APPLICATIONS, CONFRONTING CHALLENGES, AND IDENTIFYING OPPORTUNITIES

NÖROLOJİ VE NÖROBİLİM EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMANIN GELİŞTİRİLMESİ: UYGULAMALARIN İNCELENMESİ, KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ

ENHANCING NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE EDUCATION THROUGH GAMIFICATION: INVESTIGATING ITS APPLICATIONS, CONFRONTING CHALLENGES, AND IDENTIFYING OPPORTUNITIES

 
Author : Zümrüt Varol Selçuk  , Gamze Mercan, Pınar Köseoğlu  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 184-193
DOI Number: :
Cite : Zümrüt Varol Selçuk , Gamze Mercan, Pınar Köseoğlu, (2024). ENHANCING NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE EDUCATION THROUGH GAMIFICATION: INVESTIGATING ITS APPLICATIONS, CONFRONTING CHALLENGES, AND IDENTIFYING OPPORTUNITIES. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 26, p. 184-193. Doi: 10.35826/ijetsar.732.
    


Summary

As educational methodologies continue to advance, the role of games within these paradigms has undergone significant transformation. The symbiosis of game-based learning and technological advancements has not only become increasingly prevalent but has also contributed to the expansion of scholarly discourse advocating for the application of game-oriented educational techniques. Remarkably, it is a relatively recent development that these methodologies have found their application in the domain of medical education. This paper presents a comprehensive review of the empirical evidence that supports the integration of game-based learning within both undergraduate and graduate medical education, with a specific focus on neurology. Furthermore, it delves into the exploration of the challenges and opportunities associated with the implementation of game-based learning in neurologic curricula. In addition to this, the paper examines the potential applications of such educational strategies in clinical settings. The exploration culminates in a discussion on the promising potential of game-based learning within the field of neurology and neuroscience, suggesting that it may represent a pivotal opportunity that warrants strategic consideration and adoption in these disciplines.Keywords

Neurologic education, neurology education, neuroscience education, gamification, game-based educationAbstract

NÖROLOJİ VE NÖROBİLİM EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMANIN GELİŞTİRİLMESİ: UYGULAMALARIN İNCELENMESİ, KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ ÖZ Eğitimde oyunların rolü, süregelen bir dönüşüm süreci içerisindedir. Oyun temelli öğrenme ile teknolojinin entegrasyonu, günümüzde artan bir yaygınlık kazanmış ve oyun tabanlı öğrenme tekniklerinin kullanımını teşvik eden akademik literatüre önemli katkılarda bulunmuştur. Fakat, bu yöntemlerin tıp eğitimi alanında uygulanması oldukça yenidir. Bu makalede, oyun tabanlı öğrenmenin lisans ve lisansüstü tıp eğitimi kapsamında, özellikle nöroloji eğitimi bağlamında sunduğu destekleyici kanıtlar kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca, nörolojik müfredat uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve ortaya çıkan fırsatlar detaylı bir şekilde tartışılmakta, klinik ortamlarda bu eğitim yaklaşımlarının potansiyel uygulamaları incelenmektedir. Oyun tabanlı öğrenmenin, nöroloji ve nörobilim disiplinleri için barındırdığı potansiyel, bu alanlarda stratejik bir değerlendirme ve uygulama için önemli bir fırsat olarak görülmektedir.Keywords

Nörolojik eğitim, nöroloji eğitimi, nörobilim eğitimi, oyunlaştırma, oyun tabanlı eğitim