THE RELATIONSHIP BETWEEN BREATHING EXERCISES AND PHYSICAL ACTIVITY PROGRAMMES APPLIED TO OBESE WOMEN AND BODY APPRECIATION, SELF-ESTEEM AND SOCIAL-EMOTIONAL LONELINESS

OBEZ KADINLARA UYGULANAN NEFES EGZERSİZLERİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMLARI İLE BEDENİ BEĞENME, BENLİK SAYGISI VE SOSYAL DUYGUSAL YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN BREATHING EXERCISES AND PHYSICAL ACTIVITY PROGRAMMES APPLIED TO OBESE WOMEN AND BODY APPRECIATION, SELF-ESTEEM AND SOCIAL-EMOTIONAL LONELINESS

 
Author : Tuğba Şam  , Nurgül TEZCAN KARDAŞ, Gizem Nazlı SAVTEKİN, Mehmet SÜMER, Abdil CEYLAN  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 27
Page : 422-470
DOI Number: :
Cite : Tuğba Şam , Nurgül TEZCAN KARDAŞ, Gizem Nazlı SAVTEKİN, Mehmet SÜMER, Abdil CEYLAN, (2024). THE RELATIONSHIP BETWEEN BREATHING EXERCISES AND PHYSICAL ACTIVITY PROGRAMMES APPLIED TO OBESE WOMEN AND BODY APPRECIATION, SELF-ESTEEM AND SOCIAL-EMOTIONAL LONELINESS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 27, p. 422-470. Doi: 10.35826/ijetsar.735.
    


Summary

The study examined the impact of breathing exercises and physical activity programs on body appreciation, body esteem, and social-emotional loneliness among obese women. Using a 3x2 experimental design, pre-test and post-test assessments were conducted on participants at Kocaeli Metropolitan Municipality gyms. The participants were divided into experimental and control groups, engaging in different exercise regimens. Parametric tests, correlation, and regression analyses were utilized for data evaluation. Correlation results indicated a negative link between body esteem and social-emotional loneliness, while no direct association was found between body appreciation and social-emotional loneliness. Significant correlations were noted between participants' body mass indexes and BAS, BRS, and SELSA measures. One-Factor Analysis of Variance revealed no significant differences between groups regarding body liking but did show variations in self-esteem and social-emotional loneliness levels. Post hoc analysis demonstrated notable distinctions among the experimental groups. Dependent sample t-test results for the control group showed no significant differences between pre-test and post-test scores; however, such differences were significant within the experimental groups. One-Factor Analysis of Variance further highlighted significant body mass index differences between the groups. In summary, breathing exercises and physical activity programs positively impacted body appreciation, self-esteem, and social-emotional loneliness among obese women, indicating the beneficial effects of physical activity and breathing exercises on their psychological well-being.Keywords

Obesity, breathing exercise, physical activity, body appreciation, self-esteem, social and emotional lonelinessAbstract

Çalışma, obez kadınlarda nefes egzersizleri ve fiziksel aktivite programlarının vücut değerlendirmesi, vücut saygısı ve sosyal-duygusal yalnızlık üzerindeki etkilerini inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spor salonlarında yer alan obez kadınlarda, 3x2 deneysel bir tasarımla ön test ve son test ölçümleri yapıldı. Katılımcılar deney ve kontrol gruplarına ayrıldı ve farklı egzersiz programlarına katıldı. Parametrik testler, korelasyon ve regresyon analizleri verilerin değerlendirilmesinde kullanıldı. Korelasyon sonuçları, vücut saygısı ile sosyal-duygusal yalnızlık arasında negatif bir ilişki olduğunu, ancak vücut değerlendirmesi ile sosyal-duygusal yalnızlık arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını gösterdi. Katılımcıların vücut kitle indeksleri ile BAS, BRS ve SELSA ölçüleri arasında önemli ilişkiler bulundu. Tek Faktörlü Varyans Analizi sonuçlarına göre gruplar arasında vücut beğenisi açısından önemli farklar gözlenmedi, ancak özsaygı ve sosyal-duygusal yalnızlık düzeylerinde farklılıklar olduğu belirlendi. Post hoc analizleri, deney grupları arasında belirgin farklılıklar ortaya koydu. Kontrol grubu için yapılan bağımlı örneklem t-testi sonuçları, ön test ve son test skorları arasında anlamlı bir fark bulunmadığını gösterdi; ancak, deney grupları içinde önemli farklar belirlendi. Tek Faktörlü Varyans Analizi sonuçları, gruplar arasında vücut kitle indeksi değerleri arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koydu. Sonuç olarak, nefes egzersizleri ve fiziksel aktivite programları obez kadınlarda vücut değerlendirmesi, özsaygı ve sosyal-duygusal yalnızlık düzeylerini olumlu yönde etkiledi, bu da fiziksel aktivitenin ve nefes egzersizlerinin obez kadınların psikolojik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.Keywords

Obezite, nefes egzersizi, fiziksel aktivite, bedeni beğenme, benlik saygısı, sosyal ve duygusal yalnızlık