AN ANALYSIS ON TEACHING PRINCIPLES IN “TEACHING PRINCIPLES AND METHODS” BOOKS

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ KİTAPLARINDA YER ALAN ÖĞRETİM İLKELERİNİN İNCELENMESİ

AN ANALYSIS ON TEACHING PRINCIPLES IN “TEACHING PRINCIPLES AND METHODS” BOOKS

 
Author : Serdarhan Musa TAŞKAYA  , Abdurrahman GÜL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 550-579
DOI Number: :
Cite : Serdarhan Musa TAŞKAYA , Abdurrahman GÜL, (2020). AN ANALYSIS ON TEACHING PRINCIPLES IN “TEACHING PRINCIPLES AND METHODS” BOOKS. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 550-579. Doi: 10.35826/ijetsar.83.
    


Summary

Principle is defined as a guiding and an undoubted fact. Generally, principles that have been predetermined should be followed in the construction of teaching. Therefore, teachers need to know the teaching principles thoroughly and use them throughout the lesson. In this study, it is aimed to examine teaching principles in the books which are published in Turkey named as “Teaching Principles and Methods”. The research is designed in the descriptive research model of the screening type. The data were collected by document analysis. In order to select the books, various libraries and well-known book sales sites were searched to begin with. The books identified at the end of the study were analyzed in as study materials. In this survey, it has been determined that there are a total of 50 books published under the name of “Teaching principles and methods” in Turkey. The Data of the research were entered into the specification table developed by the researchers. In the study, the number of teaching principles and methods in the books were found 56, While there are 21 principles in the book that contain the most principles, there are no principles in 6 books each book has an average of 9.6 principles and the average of the principles in the books is 8.6. At the end of the study, it was been suggested that Teaching Principles and Methods books should contain teaching principles widely.Keywords

Teaching, principle, teaching principles, book analysis.Abstract

İlke, doğruluğundan şüphe edilmeyen yol gösterici kılavuz bilgiye verilen addır. Öğretimin yapılmasında genel olarak daha önceden belirlenmiş ilkelere uyulması gerekir. Bu nedenle öğretmenlerin öğretim ilkelerini tam olarak bilmesi ve ders sürecinde bunu kullanması gerekir. Bu araştırmada Türkiye’de yayınlanan ve adı “Öğretim İlke ve Yöntemleri” olan kitaplarda yer alan öğretim ilkelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama türünde, betimsel araştırma modelinde desenlenmiştir. Veriler doküman analizi ile toplanmıştır. Kitapları belirlemek amacıyla öncelikle çeşitli kütüphaneler ve tanınmış kitap satış siteleri taranmıştır. Tarama sonunda belirlenen kitaplar bu araştırmada çalışma materyali olarak incelemeye alınmıştır. Bu taramada Türkiye’de yayınlanan ve adı “Öğretim İlke ve Yöntemleri” olan toplam 50 kitap olduğu tespit edilmiştir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen belirtke tablosuna işlenmiştir. Araştırmada, kitaplarda yer alan öğretim ilkelerinin sayısının 56 olduğu, en çok ilke bulunan kitapta 21 ilkenin olduğu, 6 kitapta hiçbir ilkenin olmadığı, kitaplarda ortalama 9.6 ilkenin yer aldığı, ilkelerin ise ortalama 8.6 kitapta bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışma sonunda Öğretim İlke ve Yöntemleri kitaplarının öğretim ilkeleri konusunda daha geniş biçimde yer verilmesi önerilmiştir.Keywords

Öğretim, ilke, öğretim ilkeleri, kitap inceleme.