THE IMPACT OF MUSEUM EDUCATION PRACTICE ON TEACHER CANDIDATES’ VIEWS AND MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES

SOSYAL BİLGİLERDE MÜZE EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE VE GÜDÜLENMELERİNE ETKİSİ

THE IMPACT OF MUSEUM EDUCATION PRACTICE ON TEACHER CANDIDATES’ VIEWS AND MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES

 
Author : Harun Er  , Ramazan YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 315-352
DOI Number: :
Cite : Harun Er , Ramazan YILMAZ, (2020). THE IMPACT OF MUSEUM EDUCATION PRACTICE ON TEACHER CANDIDATES’ VIEWS AND MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 11, p. 315-352. Doi: 10.35826/ijetsar.85.
    


Summary

Museums are unique settings pertaining to the preservation of the societies’ communal recollection of the place in which they dwell in historical period. The variety of collections in museums in terms of their features and categories is of great importance to form social identity and to keep social memory alive. In this regard, conceptual varieties of museums, and human interactions through the visual exhibitions have created the possibility for museums to be an educational resource. Museums, where educational activities are conducted in unconventional ways, have recently grown in popularity as extra-curricular learning centers. As such, museums can be defined as both learning tools and institutions that help learners with gaining various skills and values. As an intersectional part of social study related subjects, museums are frequently utilized in social studies courses. This study aims to investigate the effect of museum education practice on teacher candidates’ views and motivation of museums in social studies. This study adopted a pretest – posttest and control group design. A total of 49 senior students of education faculty of a state university were recruited. Teacher candidates were randomly assigned as experimental and control groups. Over the period of one academic semester, a 14-week course of instruction was offered. Data were collected through three tools: a scale of opinions for museum education the scale on motivation and learning strategies and a semi structured interview constructed by the researchers. Findings of the study showed that there was a significant difference between the experimental and control group. Based on the findings, it can be stated that experimental group of students has positive opinions pertaining to museum education and that the motivation towards the course of the experimental group is higher than that of control groups. Further recommendations in relation to the use of museums in social studies courses were proposed.Keywords

Social studies, museum, museum education, teacher candidate.Abstract

Müzeler, toplumların yaşadığı mekana ilişkin tarihsel süreçte oluşan hafızanın korunduğu özel mekanlardır. Farklı türde ve nitelikteki müzelerin barındırdıkları koleksiyonlar toplumsal belleğin canlı tutulması ve toplumsal kimliğin oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Bu itibarla müzelerin içerdiği çeşitlilik ile insanların görünümüne sunularak sağladığı etkileşim, eğitimsel anlamda bir öğrenme kaynağı olarak görülmesine imkan sağlamıştır. Özellikle son dönemde okul dışı bir öğrenme alanı olarak kabul gören müzelerin, farklı türde eğitim etkinliklerinin yapıldığı ve öğrenciler açısından da ilgi gören bir cazibe merkezi konumuna geldiği söylenebilir. Bu anlamda müzeler öğrenciler için hem bir öğrenme aracı hem de farklı beceri ve değerlerin kazanımına katkı sağlayan bir eğitim kurumu olarak tanımlanabilir. Sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerin buluşma noktası olan sosyal bilgiler dersi müzelerin sıklıkla kullanıldığı bir yapıya sahiptir. Sosyal bilgiler dersinin içeriği ve hedeflediği kazanımlar noktasında müzeler bir eğitim aracı olarak önemli bir öğrenme kaynağıdır. Bu anlayış esas alınarak yapılan bu çalışmanın amacı, sosyal bilgilerde müze eğitimi uygulamalarının öğretmen adaylarının müzeye ilişkin görüşlerine ve güdülenmelerine etkisini incelemektir. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi sosyal bilgiler eğitiminde 4. sınıfta öğrenim gören 49 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları rastgele olarak deney ve kontrol gruplarına atanmıştır. Gerçekleştirilen eğitim 1 dönem boyunca 14 hafta sürmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak müze eğitimine ilişkin görüşler ölçeği, güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen ve yarı-yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol grubu öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre deney grubu öğrencilerinin müze eğitimine ilişkin olumlu görüşe sahip olduğu ve ders motivasyonlarının yüksek olduğu söylenebilir. Görüşme formuna ilişkin ise sosyal bilgiler dersinde müze kullanımının öğrencilere birçok noktada büyük fayda sağlayacağı ifade edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda müzelerin eğitimde kullanımına ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Sosyal bilgiler, müze, müze eğitimi, öğretmen adayı.