EXAMINING THE MEDIATOR EFFECT OF PERCEIVED DISCIPLINARY CLIMATE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM MANAGEMENT SELF-EFFICACY AND TIME SPENT ON MAINTAINING DISCIPLINE

SINIF YÖNETİMİ ÖZ YETERLİĞİ İLE DİSİPLİNE AYRILAN ZAMAN İLİŞKİSİNDE SINIF DİSİPLİNİ ALGISININ ARACI ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE MEDIATOR EFFECT OF PERCEIVED DISCIPLINARY CLIMATE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM MANAGEMENT SELF-EFFICACY AND TIME SPENT ON MAINTAINING DISCIPLINE

 
Author : BERNA YÜNER  , Fulya Barış PEKMEZCİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 171-199
DOI Number: :
Cite : BERNA YÜNER , Fulya Barış PEKMEZCİ, (2021). EXAMINING THE MEDIATOR EFFECT OF PERCEIVED DISCIPLINARY CLIMATE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM MANAGEMENT SELF-EFFICACY AND TIME SPENT ON MAINTAINING DISCIPLINE. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 14, p. 171-199. Doi: 10.35826/ijetsar.215.
    


Summary

This study aims to examine the mediator effect of perceived disciplinary climate in the relationship between classroom management self-efficacy and time spent on maintaining discipline. The research group of this study consists of 12202 Turkish teachers who participated in The Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018. The classroom management self-efficacy scale, perceived disciplinary climate scale and time spent on maintaining discipline were used as data collection tools. In this study two models are examined. The first model is Model 1 in which the relationship between independent and dependent variables is examined in the absence of the mediator variable, and the other model is Model 2 in which the relationship between independent and dependent variables is examined in the presence of the mediator variable. The results of the study revealed that classroom management self-efficacy is a significant predictor of perceived disciplinary climate and classroom discipline climate is a significant predictor of time spent on maintaining discipline. According to the findings of the study, the perceived disciplinary climate is positively affected by the teachers' self-efficacy in classroom management. Moreover, the more teachers perceive classrooms’ disciplinary climate negative, the time they spent on maintaining discipline increases.It was observed that the perceived disciplinary climate has a full mediator effect in the relationship between classroom management self-efficacy and time spent on maintaining discipline. It was revealed that in classes with a disciplinary climate, teachers will devote time to actual learning activities, not to discipline. This will positively affect the quality of teaching and academic results.  The findings of the study were discussed based on the literature.Keywords

Disciplinary climate, Classroom management self-efficacy, Time for discipline, TALIS, Turkey, Mediator effectAbstract

Bu çalışma, sınıf yönetimi öz yeterliği ve disipline ayrılan zaman arasındaki ilişkide algılanan disiplin ikliminin aracı etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın araştırma grubu Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (The Teaching and Learning International Survey [TALIS]) 2018'e katılan 12202 Türk öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak TALIS anketinde bulunan sınıf yönetimi öz-yeterlik ölçeği, algılanan disiplin iklimi ölçeği ve disipline ayrılan zaman araştırma verileri olarak kullanılmıştır. Araştırmadaki değişkenler arasındaki ilişkinlerinin belirlenmesi amacıyla iki model incelenmiştir. Bunlardan ilki bağımsız ve bağımlı değişken arası ilişkinin aracı değişkenin yokluğunda incelendiği Model 1’dir. Diğeri ise bağımsız ve bağımlı değişken arası ilişkinin aracı değişkenin varlığında incelendiği Model 2’dir. Araştırma sonucunda değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu; sınıf yönetimi öz yeterliliğinin algılanan disiplin ikliminin; disiplini ikliminin ise disipline ayrılan zamanın anlamlı bir yordayıcısı olduğunu saplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, algılanan disiplin iklimi öğretmenlerin sınıf yönetimindeki öz yeterliklerinden olumlu etkilenmektedir. Öz yeterlik inancı yüksek olan öğretmenler, başarabileceklerine inanarak hedeflerini gerçekleştirme konusunda daha azimli olmaktadır. Ayrıca yüksek öz yeterlik inancına sahip öğretmenler disiplin sorunları gibi sınıf içi istenmeyen davranışlar karşısında daha dirençli olmaktadır. Ayrıca algılanan disiplin iklimi ile disipline ayrılan zaman arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmış.  Araştırma sonucunda öğretmenlerin sınıf disiplin iklimini olumsuz algıladıkça disiplin sağlayabilmek için harcadıkları sürenin arttığı saptanmıştır. Aracılık ilişkisi incelendiğinde; algılanan disiplin ikliminin, sınıf yönetimi öz yeterliliği ile disipline ayrılan zaman arasındaki ilişki üzerinde tam aracılık etkisi olduğu görülmüştür. Disiplin iklimi sağlanmış sınıflarda öğretmenler zamanları disiplin için değil gerçek öğrenme etkinliklerine ayıracaktır. Bu durum öğretimin niteliğini ve akademik sonuçları olumlu şekilde etkileyeceği görülmüştür. Çalışmanın bulguları literatür ışığında tartışılmıştır.Keywords

Disiplin iklimi, Sınıf yönetimi öz yeterliği, Disipline ayrılan zaman, TALIS, Aracı etki