AN EXAMINATION OF THE PIANO FOUR-HANDS ALBUMS IN TURKEY AND THE PIANO FOUR-HANDS PIECES INCLUDED IN THESE ALBUMS

TÜRKİYE’DE DÖRT EL PİYANO İÇİN YAYIMLANAN ALBÜMLERİN VE PİYANO ALBÜMLERİ İÇİNDE YER ALAN DÖRT EL ESERLERİN İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF THE PIANO FOUR-HANDS ALBUMS IN TURKEY AND THE PIANO FOUR-HANDS PIECES INCLUDED IN THESE ALBUMS

 
Author : BURCU KALKANOĞLU  , Çağla Serin ÖZPARLAK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 96-120
DOI Number: :
Cite : BURCU KALKANOĞLU , Çağla Serin ÖZPARLAK, (2022). AN EXAMINATION OF THE PIANO FOUR-HANDS ALBUMS IN TURKEY AND THE PIANO FOUR-HANDS PIECES INCLUDED IN THESE ALBUMS . International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, p. 96-120. Doi: 10.35826/ijetsar.440.
    


Summary

This is qualitative research conducted to examine the albums for the four-hand piano and the four-hand works included in the piano albums in terms of their content. In this study, in which content analysis was used as a model, a total of eleven piano albums containing four piano pieces were identified, and all of these eleven albums were reached to provide a sample to represent the universe of the study. The four-hand piano albums reached within the scope of the research and the four-hand works included in the piano albums were examined by the researchers in line with the pre-determined sub-problems. The sample was grouped in terms of playing levels, tonality/modality, arrangement/ adaptation/originality/ being edited or not, and album genres and the results were presented and interpreted in the figures under the relevant topics. The results of this study have revealed the fact that the primo and secondo parts of the four-hand piano pieces are mainly written at the beginner and intermediate level, and there are no advanced four-hand piano pieces. Moreover, it was revealed that the albums mostly consisted of tonal and less modal pieces and modal four-hand works were not included. While the number of original and edited albums in the arrangements are close to each other, it has been observed that there is only one four-hand album in the adaptation type. In line with the results of this study, it has been suggested to increase the number of the albums and works of four-hand piano; for students who take piano education at a professional and professional level to allocate more time to four-handed pieces in their lessons and, to conduct academic studies examining the effects of both four and two hands piano works and albums in the curriculum of piano education.Keywords

Piano education, piano four-hands, chamber music.Abstract

Bu çalışma Türkiye’de dört el piyano için yayımlanan albümleri ve piyano albümleri içinde yer alan dört el eserleri içerik bakımından incelemek için hazırlanmış nitel bir araştırmadır. Model olarak içerik analizinin kullanıldığı bu çalışmada, Türkiye’de yayımlanan ve içerisinde dört el piyano eseri bulunan toplam on bir adet piyano albümü tespit edilmiş ve bu on bir albümün tümüne ulaşılarak örneklemin evreni temsil etmesi sağlanmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan dört el piyano albümleri ve piyano albümleri içinde yer alan dört el eserleri, belirlenen alt problemler doğrultusunda araştırmacılar tarafından incelenmiş; çalıcılık seviyeleri, tonalite/modalite/makam durumları, düzenleme/uyarlama/özgün/editörlü olmaları ve albüm türleri yönlerinden gruplanarak ilgili başlıklar altında tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda ise; dört el piyano eserlerinin primo ve secondo partilerinin ağırlıklı olarak başlangıç ve orta seviyede yazıldığı, ileri seviye dört el piyano eserinin olmadığı tespit edilmiştir. Yine bu albümler içerisinde çoğunlukla tonal ve daha az sayıda makamsal eser olduğu görülmüş; modal dört el eserlere rastlanmamıştır. Düzenleme, özgün ve editörlü türündeki albümlerin sayıları birbirine yakınken, uyarlama türünde yalnızca bir tane dört el albümü olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda dört el piyano albüm ve eserlerinin arttırılması; özengen ve mesleki düzeyde piyano eğitimi alan öğrencilerin derslerinde dört el çalışmalara daha fazla zaman ayrılması; hem dört el hem de iki piyano eser ve albümlerinin piyano eğitimine olan etkilerinin incelendiği akademik çalışmalar yapılması önerilmektedir.Keywords

Piyano eğitimi, dört el piyano, oda müziği