A SWOT ANALYSIS STUDY ON THE USABILITY OF DISTANCE EDUCATION IN VOCATIONAL MUSIC EDUCATION

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI

A SWOT ANALYSIS STUDY ON THE USABILITY OF DISTANCE EDUCATION IN VOCATIONAL MUSIC EDUCATION

 
Author : Yakup AKSOY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1274-1333
DOI Number: :
Cite : Yakup AKSOY , (2022). A SWOT ANALYSIS STUDY ON THE USABILITY OF DISTANCE EDUCATION IN VOCATIONAL MUSIC EDUCATION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 18, p. 1274-1333. Doi: 10.35826/ijetsar.443.
    


Summary

The aim of this study is to examine the usability of distance education in vocational music education with SWOT analysis according to stakeholder views. For this purpose, the strengths and weaknesses, opportunities and threats of distance professional music education have been tried to discover. The study was designed with a phenomenological pattern, one of the qualitative research methods. The study group of the research consisted of undergraduate students, graduate students and lecturers at two different state universities in Konya, Turkey, in institutions that provide professional music education (Music teaching and Conservatory). At the end of the distance education process in the 2020-2021 academic year, the data obtained with the semi-structured interview form were analyzed by content analysis technique and presented in the SWOT matrix. According to the findings obtained from the study, recording and rewatching the lessons, flexibility in terms of time and place, providing training opportunities for disadvantaged individuals, providing individual learning responsibility, easy access to masterclasses, international organizations and field experts, and providing uninterrupted education come to the fore among the strengths of distance professional music education. As weaknesses; inadequate physical and emotional interaction, synchronization problems and the resulting inability to make music together, the inability to clearly convey abstract concepts, musicality, tone and dynamics are frequently encountered. While the developments in technology and music technology and the experiences during the pandemic process are considered as opportunities, the lack of infrastructure and materials, the inability to provide a real classroom environment and security problems are prominent among the issues seen as threats. In the light of the findings, some suggestions were presented to the stakeholders in order to protect the strengths of distance vocational music education and to evaluate its opportunities, and to develop strategic plans to eliminate its weaknesses and threats. It is thought that the findings obtained from this study will contribute to the development of distance vocational music education.Keywords

Vocational music education, distance education, SWOT analysis.Abstract

Bu çalışmanın amacı mesleki müzik eğitiminde uzaktan eğitimin kullanılabilirliğini paydaş görüşlerine göre SWOT analizi ile incelemektir. Bu amaçla uzaktan mesleki müzik eğitiminin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri keşfedilmeye çalışılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desenle tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin Konya ilindeki iki farklı devlet üniversitesinin mesleki müzik eğitimi veren kurumlarındaki (Müzik öğretmenliği ve Konservatuvar) lisans öğrencileri, lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanları oluşturmuştur (n=89). 2020-2021 akademik yılında uzaktan eğitim sürecinin sonunda yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş ve SWOT matrisinde sunulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre derslerin kaydedilerek tekrar izlenmesi, zaman ve mekân yönünden esneklik, dezavantajlı bireylere eğitim fırsatı sunması, bireysel öğrenme sorumluluğu kazandırması, masterclasslara, uluslararası organizasyonlara ve alan uzmanlarına kolay erişim ve kesintisiz eğitim sunması uzaktan mesleki müzik eğitiminin güçlü yönleri arasında öne çıkan başlıklardır. Zayıf yönler olarak; yetersiz fiziksel ve duygusal etkileşim, senkron problemleri ve buna bağlı olarak birlikte müzik yapamamak, soyut kavramların, müzikalite, ton tını ve dinamiklerin net olarak aktarılmaması yoğunlukla karşımıza çıkmaktadır. Teknolojideki ve müzik teknolojisindeki gelişmeler ile pandemi sürecindeki deneyimler fırsat olarak değerlendirilirken altyapı ve materyal eksikliği, gerçek sınıf ortamının sağlanamaması ve güvenlik sorunları tehdit unsuru olarak görülen konuların başında gelmektedir. Bulgular ışığında uzaktan mesleki müzik eğitiminin güçlü yönlerinin korunarak fırsatlarının değerlendirilmesi, zayıf yönlerinin ve tehditlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik stratejik planların geliştirilmesi için paydaşlara bazı öneriler sunulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulguların uzaktan mesleki müzik eğitiminin gelişimine katkı sunacağı düşünülmektedir.Keywords

Mesleki müzik eğitimi, uzaktan eğitim, swot analizi.