OPINIONS OF MUSIC EDUCATORS ON DISTANCE EDUCATION IN MUSIC EDUCATION

MÜZİK EĞİTİMCİLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF MUSIC EDUCATORS ON DISTANCE EDUCATION IN MUSIC EDUCATION

 
Author : Ersin Turhal    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 1480-1532
DOI Number: :
Cite : Ersin Turhal , (2022). OPINIONS OF MUSIC EDUCATORS ON DISTANCE EDUCATION IN MUSIC EDUCATION. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 19, p. 1480-1532. Doi: 10.35826/ijetsar.501.
    


Summary

This research is a descriptive study that includes the opinions of music educators who have experienced courses in the music field during the distance education process, which started as a result of the precautions taken against the Covid 19 epidemic. Music fields, which mostly consist of applied education environments, have also adapted to the change and experienced distance education. The phenomenological design, one of the qualitative research models, was used because this research is a kind of study that focus on the opinions of music educators (n=31) who practice distance education in various institutions, on the experiences they have in this education environment, the problems they encounter, the advantages and disadvantages of distance education. Data were collected by semi-structured interview method in this study. The interviews were conducted via telephone or conducted as online interviews, and audio recordings were taken. One hand, in order to provide maximum diversity from purposeful sampling methods the study group of the research consists of people working in different regions and different institutions, on the other hand using the snowball sampling method in order to reach a rich data source, it consists of (n=7) teachers who have experienced distance education and (n=24) instructors working in the field of music education in seven different regions of Turkey. The obtained data were processed by two independent experts by using the content analysis method, and the reliability formula between codes was utilized. In the results, while the educators did not find the distance education applications sufficient in the fields of music education, they stated that it may be useful with various hardware and software improvements, and that it provides positive effects by providing flexibility in education environments in terms of time and space. According to these results, it is suggested to prepare blended education environments including face-to-face and distance education environments and to prepare enriched data content for more effective education.Keywords

Music, music education, distance education, educator’s opinion, covid-19,Abstract

Bu araştırma Covid 19 salgınıyla ortaya çıkan önlemler neticesine başlayan uzaktan eğitim sürecinde müzik alanını kapsayan dersleri deneyimlemiş müzik eğitimcilerinin bu deneyimlerine yönelik görüşlerini içeren betimsel bir çalışmadır. Uzaktan eğitimin bilinen geçmişi eski olmasına karşın günümüzde kullanımı sınırlı olmaktayken Covid 19 pandemisi ile ortaya çıkan kısıtlamalar neticesinde dünyanın birçok ülkesi ile birlikte Türkiye’deki eğitim öğretim faaliyetleri de uzaktan eğitim yoluyla yapılmıştır. Çoğunlukla uygulamalı eğitim ortamları içeren müzik alanları da bu değişime uyum sağlamış, uzaktan eğitimi deneyimlemiştir. Bu araştırmada çeşitli kurumlarda uzaktan eğitimi uygulamakta olan müzik eğitimcilerinin (n=31) bu eğitim ortamında edindiği deneyimleri, karşılaştıkları problemleri, uzaktan eğitimin sağladığı avantaj ve dezavantaj durumları v.b. gibi olgulara yönelik görüşlerinin yansıtıldığı bir çalışmada olduğu için nitel araştırma modellerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile veri toplanmıştır. Görüşmeler telefon ya da çevrimiçi görüşme şeklinde yürütülerek ses kayıtları alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitleme sağlayabilmek için farklı bölgeler ve farklı kurumlarda görev yapan kişiler, zengin veri kaynağına ulaşmak amacıyla ise kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde müzik eğitimi alnında görev yapmakta olan uzaktan eğitimi deneyimlemiş (n=7) öğretmen, (n=24) öğretim elemanından oluşmaktadır. Ortaya çıkan veriler iki bağımsız uzman tarafından içerik analizi yöntemi ile işlenmiş kodlar arası güvenilirlik formülünden yararlanılmıştır. Sonuçlarda eğitimciler uzaktan eğitim uygulamalarını müzik eğitimi alanlarında yeterli bulmazken çeşitli donanımsal ve yazılımsal iyileştirmeler ile kullanılabilir olduğunu, eğitim ortamlarına zaman ve mekân açısından esneklik sağlayarak olumlu etkiler sağladığını gibi görüşlerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar neticesinde yüz yüze ve uzaktan eğitim ortamları içeren karma eğitim ortamları ve daha etkili eğitim için zenginleştirilmiş veri içerikleri hazırlanması önerilmiştir.Keywords

Müzik, Müzik Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Eğitimci Görüşü, Covid19,